หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้ง และปรับพารามิเตอร์ของได (Die) / อุปกรณ์ปรับขนาด (Sleeve or calibrator) และอุปกรณ์กระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้ง และปรับพารามิเตอร์ของได(Die) / อุปกรณ์ปรับขนาด (Sleeve or calibrator) และอุปกรณ์กระบวนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบได อุปกรณ์ปรับขนาด อ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table อุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) อุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน สำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05141 ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1 อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ไดอุปกรณ์ปรับขนาด อ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibrationtable อุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-offUnit) อุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน
2.ตรวจสอบระบบการทำงานของไดก่อนและหลังปฏิบัติงาน
3.ดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และถอดประกอบได
4 ตรวจสอบการติดตั้ง และถอดประกอบได

05142 ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด

1.ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ปรับขนาดก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2.ดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด
3.ตรวจสอบการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด

05143 ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table

1. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน(Take off or Haul-off Unit)ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2. ดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และปรับอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Takeoff or Haul-off Unit)ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ปรับขนาด (Sizing)
3. ตรวจสอบการติดตั้ง และปรับอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take offor Haul-off Unit)ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ปรับขนาด (Sizing)

05144 ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit)

1 1.ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2. ดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และปรับอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Takeoff or Haul-off Unit)ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ปรับขนาด (Sizing)
3. ตรวจสอบการติดตั้ง และปรับอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take offor Haul-off Unit) ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ปรับขนาด(Sizing)

05145 ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

1.ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงานก่อนและหลังปฏิบัติงาน
2. ดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน
3. ตรวจสอบการติดตั้ง และถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0511 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0512 จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและ อุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต 0513 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบได 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul- off Unit) 5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบได 2. ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด 3. ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 4. ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) 5. ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในรายละเอียดของข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบได ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน และ ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบได ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ข้อกำหนดของการปฏิบัติงานการติดตั้งและถอดประกอบได อุปกรณ์ปรับขนาด อ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table อุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ชุดตัดชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้อง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถพิจารณาข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบได ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ข้อควรระวังในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบได ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 2. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และถอดประกอบได 3. สามารถตรวจสอบการติดตั้ง และถอดประกอบได 4. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 5. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด 6. สามารถกำหนดวิธีการตรวจสอบการติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด 7. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 8. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) หรือชุด Calibration table 9. สามารถตรวจสอบการติดตั้ง และถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) หรือชุด Calibration table 10. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 11. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และปรับอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ปรับขนาด (Sizing) 12. สามารถตรวจสอบการติดตั้ง และปรับอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ปรับขนาด (Sizing) 13. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 14. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในการติดตั้ง และถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 15. สามารถตรวจสอบการติดตั้ง และถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินการติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินการติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือการประเมินการติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.5 เครื่องมือการประเมินการติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้ง และปรับพารามิเตอร์ของได (Die) / อุปกรณ์ปรับขนาด (Sleeve or calibrator) และอุปกรณ์กระบวนการผลิต
ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน