หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05211 อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
2. ระบุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าได้

05212 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต (สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น)
2. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 3. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง 4. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะโดยการพิจารณาการอ่าน เชียนคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พิจารณาความสามารถในการระบุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าและพิจารณาทักษะการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามที่ระบุในใบสั่งผลิต เช่น สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น และความสามารถในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องออกจากกระบวนการผลิต วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 2. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะโดยการพิจารณาการอ่าน เชียนคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พิจารณาความสามารถในการระบุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าและพิจารณาทักษะการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามที่ระบุในใบสั่งผลิต เช่น สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น และความสามารถในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องออกจากกระบวนการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา เช่น สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ “ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานของลูกค้า เช่น สีไม่ตรงตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือไม่ตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต ขนาดไม่ได้ตามข้อกำหนดแบบงาน รูปทรงผิดปกติ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์