หน่วยสมรรถนะ

ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PLP-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

05151 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

1.ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้
2 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

05152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต

1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น
2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้
3. วิเคราะห์รูปแบบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้
4. ระบุสาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
5. ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0511 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0512 จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและ อุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต 0513 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ 2. สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ 3. ปฏิบัตงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 2. ระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน ขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต ระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และมีทักษะในการปฏิบัติงานความปลอดภัย ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ ปฏิบัตงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ สามารถระบุสาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ข้อกำหนดของการปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นสามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ ปฏิบัตงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ สามารถระบุสาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต ระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ ปฏิบัตงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ 2. สามารถทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 3. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น 4. สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ 5. สามารถพิจารณารูปแบบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้ 6. สามารถระบุสาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ 7. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, ไดที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตาม ของสถานประกอบการ “ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต” หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานลักษณะภายนอกตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตามรายการที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต เช่น สี, กลิ่น เป็นต้น “ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้า เช่น ชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามข้อกำหนด, มีรอยแตก, สีไม่สม่ำเสมอ, มีจุดด่างบริเวณผิวชิ้นงาน เป็นต้น “ข้อกำหนดในใบสั่งการผลิต” หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานในการผลิตและได้ระบุไว้ในเอกสารใบสั่งผลิตเนื่องจากต้องการตรวจสอบทุกชิ้นของผลิตภัณฑ์หรือตรวจสอบแบบสุ่ม ซึ่งมีการระบุจำนวนในการตรวจสอบชัดเจน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้ง และปรับพารามิเตอร์ของได (Die) / อุปกรณ์ปรับขนาด (Sleeve or calibrator) และอุปกรณ์กระบวนการผลิต
ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน