หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-5-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถวางแผนการอัดขึ้นรูปจากยอดสั่งซื้อ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูป วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูปและวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป
3. วางแผนการขึ้นรูปจากยอดสั่งซื้อ

02522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูป

1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานอัดขึ้นรูป
2. วางแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป

02523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูป

1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป
2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป

02524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป

1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป
2.วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(เวลาในการออกแบบ , ขนาดในการออกแบบ, ต้นทุนในการผลิต ราคาขาย เป็นต้น )

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป 0214 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง 0215 ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป 0216 จัดการกระบวนการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 0221 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0222 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0223 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0224 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0225 จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป 0231 บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป 0232 บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 0233 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 0234 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0241 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0242 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0243 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0244 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0245 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป 2.สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูป 3. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 4. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ขั้นตอนการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป 2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูป 3. ขั้นตอนการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 4. ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนและดำเนินการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนและดำเนินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูป กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนและดำเนินการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูปและกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนและดำเนินการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูป 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 4. วางแผนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนและดำเนินการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนและดำเนินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูป กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนและดำเนินการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูปและกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนและดำเนินการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด “แผนการตรวจสอบคุณภาพ” หมายถึง ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4เครื่องมือประเมินการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป
วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน