หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-5-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถแยกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. แยกแยะปัญหาและหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้
3.จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

02512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ

1.ระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้
2. ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้

02513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

1.กำหนดแผนการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้
2. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 2. จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 3. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ 4. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 5. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2. การจัดลำดับงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ สามารถแยกแยะจัดลำดับงานและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 2. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ 3. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ สามารถแยกแยะจัดลำดับงานและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด “แนวทางในการแก้ปัญหา” หมายถึง วิธีการที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการทำงาน ถูกสร้างขึ้นมาจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้ว “แผนการป้องกันอุบัติเหตุ” หมายถึง วิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะทำงาน เป็นแนวทางที่สร้างขึ้นเพื่อให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยลง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดขึ้นรูป
วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน