หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการอัดขึ้นรูปเพื่อแก้ปัญหาในการเกิดของเสียซ้ำรวมทั้งรวบรวมและจัดทำข้อมูลทางด้านสถิติได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02541 ควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2.ควบคุมปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดความเสียหายในการผลิต
3. แก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดโอกาสในการเกิดซ้ำ

02542 จัดทำข้อมูลทางด้านสถิติ

1.จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางสถิติได้
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลทางสถิติได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป 0214 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง 0215 ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป 0216 จัดการกระบวนการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 0221 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0222 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0223 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0224 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0225 จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป 0231 บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป 0232 บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 0233 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 0234 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0241 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0242 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0243 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0244 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0245 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 0251 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0252 วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.สามารถควบคุมปัญหาในกระบวนการอัดได้และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆได้ 2.สามารถจัดทำข้อมูลทางสถิติได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ควบคุมปัญหาในกระบวนการอัดได้และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆได้ 2. การจัดทำข้อมูลทางสถิติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น การวิธีการควบคุมปัญหาในการผลิตเพื่อลดของเสียและแก้ปัญหาโอกาสเกิดซ้ำ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลและรวบรวมทางสถิติ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลทางสถิติได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมปัญหาในกระบวนการอัดได้และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆได้ 2. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น การวิธีการควบคุมปัญหาในการผลิตเพื่อลดของเสียและแก้ปัญหาโอกาสเกิดซ้ำ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลและรวบรวมทางสถิติ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลทางสถิติได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการอัดขึ้นรูป 1แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำข้อมูลทางด้านสถิติ 1แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน