หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถกำหนดรายละเอียดการวางแผนและดำเนินการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายคุณภาพปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. วางแผนระบบคุณภาพลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

02532 กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต

1.กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ
2. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม

02533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตของเสีย
2.ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือเพื่อดักจับของเสียในสายการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ 0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน 0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป 0214 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง 0215 ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป 0216 จัดการกระบวนการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 0221 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 0222 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน 0223 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0224 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 0225 จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป 0231 บำรุงรักษาเครื่องอัดขึ้นรูป 0232 บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 0233 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 0234 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0241 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0242 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์ 0243 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0244 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0245 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 0251 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการอัดขึ้นรูป 0252 วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 2. สามารถวางแผนระบบคุณภาพลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 3. สามารถกำหนดรายละเอียดของนโยบายคุณภาพ 4. สามารถสื่อสารนโยบายคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม 5. สามารถปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตของเสีย 6. สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือเพื่อดักจับของเสียในสายการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า กำหนดรายละเอียดและสื่อสารนโยบายด้านคุณภาพให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม สามารถปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเสีย ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือในการดักจับของเสีย วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตได้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า กำหนดรายละเอียดและสื่อสารนโยบายด้านคุณภาพให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม สามารถปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเสีย ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือในการดักจับของเสีย (ข) คำอธิบายรายละเอียด “นโยบายคุณภาพ” หมายถึง มาตรการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการผลิตในกระบวนการอัดขึ้นรูป
วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน