หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบตรงตามใบสั่งผลิตสำหรับการผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่งได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต

1.อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบได้
2. อ่านรายละเอียดใบสั่งผลิตได้
3. อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบได้
4. เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตได้

02112 ผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่ง

1.ปฏิบัติงานกับเครื่องผสมวัสดุพลาสติกได้
2. ผสมวัสดุพลาสติกตามสัดส่วนที่ระบุในใบสั่งผลิตหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านรายละเอียดใบสั่งผลิต 2. อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ 3. เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 4. ผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่ง 5. ปฏิบัติงานกับเครื่องผสมวัสดุพลาสติกได้ 6. ผสมวัสดุพลาสติกตามสัดส่วนที่ระบุในใบสั่งผลิตหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ชนิดของวัตถุดิบ 2. ชนิดของสารเติมแต่ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบ สามารถอ่านรายละเอียดและเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ จนกระทั่งตัดสินใจเลือกวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานกับเครื่องผสมวัสดุพลาสติกได้ และผสมวัสดุพลาสติกตามสัดส่วนที่ระบุในใบสั่งผลิตหรือคู่มือในการปฏิบัติงานได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตได้ 2. สามารถผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่งได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบ สามารถอ่านรายละเอียดและเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ จนกระทั่งตัดสินใจเลือกวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานกับเครื่องผสมวัสดุพลาสติกได้ และผสมวัสดุพลาสติกตามสัดส่วนที่ระบุในใบสั่งผลิตหรือคู่มือในการปฏิบัติงานได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารระบุรายละเอียดสำหรับการผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่งให้ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ “คู่มือในการปฏิบัติงาน” หมายถึง คู่มือแสดงลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่ง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่ง 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบ
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน