หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02131 ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องอัดขึ้นรูป
2. อ่านเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
3. ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปได้

02132 รายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

1.ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตได้
2. จัดทำรายงานบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูป 3. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต 4. จัดทำรายงานบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต 5. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้หลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน 3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดขึ้นรูป มีทักษะในด้านการอ่านเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จนสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปได้ และเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต และจัดทำรายงานบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 2. สามารถรายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดขึ้นรูป มีทักษะในด้านการอ่านเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จนสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปได้ และเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต และจัดทำรายงานบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด “เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารที่ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานอัดรีดขึ้นรูป “รายงานปัญหาพื้นฐาน” หมายถึง รายงานปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้น ข้อบกพร่องที่ทำให้ชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม่เต็มแบบ ลายที่พิมพ์ไม่ตรงแบบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 รายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป
ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน