หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-PES-2-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุนในกระบวนการอัดขึ้นรูปให้มีความพร้อม มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานอัดขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02121 เตรียมความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป

1.อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดแม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้
2. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป (ระบบไฟ ระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน เป็นต้น)
3. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องอัดขึ้นรูป

02122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์

1.ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน
2.เตรียมแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต
3. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์

02123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน

1.ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป ให้พร้อมใช้งานได้(ระบบไฟ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ปั้มลมเครื่องอบไล่ความชื้น เครื่องชั่ง เครื่องกดทับ
2. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์สนับสนุน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป 2. ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 3. ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งาน 4. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องอัดขึ้นรูป แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูป 2. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ 3. หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป 4. คำศัพท์ทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดแม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้ สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องจักรและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน เป็นต้น ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบแม่พิมพ์และเตรียมแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป เช่น ปั้มลม เครื่องอบไล่ความชื้น เครื่องชั่ง เครื่องกดทับ เป็นต้น ให้มีความพร้อมเหมาะแก่การใช้งาน วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป ได้ 2. สามารถเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ได้ 3. สามารถเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดแม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้ สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องจักรและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน เป็นต้น ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบแม่พิมพ์และเตรียมแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป เช่น ปั้มลม เครื่องอบไล่ความชื้น เครื่องชั่ง เครื่องกดทับ เป็นต้น ให้มีความพร้อมเหมาะแก่การใช้งาน (ข) คำอธิบายรายละเอียดื “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารระบุรายละเอียดสำหรับการเตรียมความพร้อมของแม่พิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบ
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน