หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-4-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03431 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
3.พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

03432 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น

1 จำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานได้
2 วิเคราะห์คุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิตได้
3 ติดตามและประเมินคุณภาพชิ้นงานก่อนและหลังปรับปรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0341 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0342 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 2.สามารถจำแนกประเภทคุณภาพของชิ้นงานได้ 3. สามารถวิเคราะห์คุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิตได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ประเภท และชนิดของวัสดุ 2. ลักษณะข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับชิ้นงาน ประเมินการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ คือ เริ่มปรับปรุงส่วนที่ใช้ต้นทุนในการปรับปรุงน้อยที่สุด เช่น การปรับปรุงเวลาในการทำงาน ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดจำนวนคนในการทำงาน ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิต เป็นต้น และประเมินการจำแนกคุณภาพของชิ้นงาน วิเคราะห์คุณภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ และสามารถติดตามประเมินผลคุณภาพชิ้นงานก่อนและหลังการปรับปรุงได้ วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
(ก)คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับชิ้นงาน ประเมินการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ คือ เริ่มปรับปรุงส่วนที่ใช้ต้นทุนในการปรับปรุงน้อยที่สุด เช่น การปรับปรุงเวลาในการทำงาน ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดจำนวนคนในการทำงาน ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิต เป็นต้น และประเมินการจำแนกคุณภาพของชิ้นงาน วิเคราะห์คุณภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ และสามารถติดตามประเมินผลคุณภาพชิ้นงานก่อนและหลังการปรับปรุงได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน” หมายถึง เลือกใช้วัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตได้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต เช่น ต้องการผลิตขวดน้ำดื่มใส ต้องใช้พลาสติกประเภท PET หรือพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เป็นต้น “ตรงตามความต้องการของลูกค้า” หมายถึง สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สถานประกอบการได้ร่วมตกลงกับลูกค้าและจัดทำลงในแบบงาน ซึ่งผู้ประเมินสามารถพิจารณาได้จากเอกสารสเปคของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารประกันคุณภาพที่บอกรายละเอียดข้อกำหนดของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน