หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BLW-4-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความความต้องการของลูกค้าและวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03441 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความความต้องการของลูกค้า

1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้
2. ศึกษาข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความความต้องการของลูกค้าได้

03442 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

1.อ่านรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐานได้
2. แยกแยะรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 0341 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 0342 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถอ่านรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ 2. สามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อกำหนดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น การศึกษาข้อกำหนดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า และพิจารณาการอ่านรายละเอียดองค์ประกอบในแบบงานตามมาตรฐาน และการแยกแยะรายละเอียดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ วิธีการประเมิน 1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความความต้องการของลูกค้าได้ 2. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้
(ก) คำแนะนำ ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น การศึกษาข้อกำหนดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า และพิจารณาการอ่านรายละเอียดองค์ประกอบในแบบงานตามมาตรฐาน และการแยกแยะรายละเอียดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด “ตรงตามความต้องการของลูกค้า” หมายถึง สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สถานประกอบการได้ร่วมตกลงกับลูกค้าและจัดทำลงในแบบงาน ซึ่งผู้ประเมินสามารถพิจารณาได้จากเอกสารสเปคของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารประกันคุณภาพที่บอกรายละเอียดข้อกำหนดของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความความต้องการของลูกค้า 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน