หน่วยสมรรถนะ

ทดลองผลิตเม็ดคอม พาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-4-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองผลิตเม็ดคอม พาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานเพื่อทดลองผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามใบสั่งการผลิต ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ วิเคราะห์ข้อบกพร่อง และระบุแนวทางแก้ไขตามใบสั่งการผลิตได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120801 ผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพระดับการทดลองตามใบสั่งผลิต

1. ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อทดลองผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ทำการทดลอง
2. ปฏิบัติงานเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. บันทึกลักษณะปรากฏของเม็ดที่ได้จากการทดลองผลิต (ขนาด สี จุดดำสิ่งปนเปื้อน ฯลฯ) ได้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่ปรากฏ

0120802 ตรวจสอบเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต

1. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ(เช่น ขนาด สี ความใส การปนเปื้อน) ของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้นด้วยสายตาได้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่ปรากฏ
2. ตรวจสอบเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้นได้ถูกต้องตามตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิต
3. วิเคราะห์รูปแบบข้อบกพร่องของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้นได้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่ปรากฏ
4. วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่ปรากฏ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 2. การทดลองผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามใบสั่งผลิต 3. การจดบันทึกลักษณะปรากฎของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้นที่ได้ 4. การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานในการทดลองผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. ความรู้เกี่ยวกับข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ทดลองผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามใบสั่งการผลิต 2. ตรวจสอบเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้น ดูลักษณะทางกายภาพ วิเคราะห์ข้อบกพร่อง และแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถใช้เครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเพื่อทดลองผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามใบสั่งการผลิต 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถตรวจสอบเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้น ดูลักษณะทางกายภาพ วิเคราะห์ข้อบกพร่อง และแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ใบสั่งการผลิต หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์,วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า เป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ 2. ข้อบกพร่องของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น การปนเปื้อนของสิ่งเจือปน การเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนของวัตถุดิบ และการเปลี่ยนแปลงของสถานะ สี และความขุ่น/ใส เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินทดลองผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามใบสั่งผลิต 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินตรวจสอบเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับพารามิเตอร์กระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ