หน่วยสมรรถนะ

ปรับพารามิเตอร์กระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-4-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับพารามิเตอร์กระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุน (ระบบตัดเม็ด ระบบหล่อเย็น เครื่องบด) ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120701 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องอัดรีดได้ถูกต้องกับคุณสมบัติของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
2. ปรับอัตราการหมุนของสกรูของเครื่องอัดรีดได้ถูกต้องกับคุณสมบัติของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
3. ปรับอัตราการป้อนวัตถุดิบได้ถูกต้องกับคุณสมบัติของกำลังการผลิตของเครื่องอัดรีดและตรงตามใบสั่งการผลิต
4. ควบคุมความดันของพลาสติกหลอมได้ถูกต้องกับกำลังการผลิตของเครื่องอัดรีดและตรงตามใบสั่งการผลิต(ถ้ามี)

0120702 ปรับพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์สนับสนุนได้ถูกต้องกับคุณสมบัติของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
2. ปรับอัตราเร็วในการลำเลียงเส้นคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องกับคุณสมบัติของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
3. ปรับอัตราเร็วในการตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องกับคุณสมบัติของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
4. ปรับอัตราและระยะเวลาในการบดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องกับคุณสมบัติของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกและตรงตามใบสั่งการผลิต(ถ้ามี)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีด ประกอบด้วย อุณหภูมิ อัตราการหมุนของสกรู อัตราการป้อนวัตถุดิบ และปรับความดัน Melt pump 2. ปรับพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ประกอบด้วย อุณหภูมิ อัตราเร็วในการลำเลียงเส้นคอมพาวนด์ อัตราเร็วในการตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ อัตราและระยะเวลาในการบดเม็ดพลาสติกชีวภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีดสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามคุณสมบัติของวัตถุดิบ 2. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ตามคุณสมบัติของวัตถุดิบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ประกอบด้วย อุณหภูมิ อัตราการหมุนของสกรู อัตราการป้อนวัตถุดิบ และปรับความดัน Melt pumpตามคุณสมบัติของวัตถุดิบ และใบสั่งการผลิต 2. การปรับพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ประกอบด้วย อุณหภูมิ อัตราเร็วในการลำเลียงเส้นคอมพาวนด์ อัตราเร็วในการตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ อัตราและระยะเวลาในการบดเม็ดพลาสติกชีวภาพตามคุณสมบัติของวัตถุดิบ และใบสั่งการผลิต
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ตามคุณสมบัติของวัตถุดิบ และตรงตามใบสั่งการผลิต ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิ อัตราการหมุนของสกรู อัตราการป้อนวัตถุดิบ และความดัน Melt pump 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ได้ตามคุณสมบัติของวัตถุดิบ และตรงตามใบสั่งการผลิต ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิ อัตราเร็วในการลำเลียงเส้นพลาสติก อัตราเร็วในการตัดเม็ด และระยะเวลาในการบดเม็ดพลาสติก (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. พารามิเตอร์เครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ อัตราการหมุนของสกรู อัตราการป้อนวัตถุดิบ หรือความดันของพลาสติกหลอม 2. ค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น อุณหภูมิ อัตราเร็วในการลำเลียงเส้นพลาสติก อัตราเร็วในการตัดเม็ด และระยะเวลาในการบดเม็ดพลาสติก 3. ใบสั่งการผลิต หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์,วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า เป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีด 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินปรับพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สนับสนุน 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
ทดลองผลิตเม็ดคอม พาวนด์พลาสติกชีวภาพ