หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-4-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ของเครื่องอัดรีด อุปกรณ์ลำเลียงเส้น อุปกรณ์ตัดเม็ด และอุปกรณ์หล่อเย็นเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120601 ติดตั้ง อุปกรณ์ของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ถอดประกอบและติดตั้งไดตะแกรง และอุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบการติดตั้งได ตะแกรง และอุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบระบบการทำงานของได ตะแกรง และอุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ ก่อนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบระบบการทำงานของได ตะแกรง และอุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ หลังปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

0120602 ติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติก

1. ถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกก่อนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกหลังปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

0120603 ติดตั้งอุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ปรับตั้งใบมีดที่ใช้ในการตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพก่อนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
5. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพหลังปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

0120604 ติดตั้งอุปกรณ์หล่อเย็น

1. ติดตั้งและถอดประกอบอุปกรณ์หล่อเย็นได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์หล่อเย็นได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นก่อนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นหลังปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ได ตะแกรง อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และการตรวจสอบการติดตั้ง 2. ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดพลาติกคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และการตรวจสอบการติดตั้ง 3. ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และการตรวจสอบการติดตั้ง 4. ติดตั้ง ปรับ และถอดประกอบอุปกรณ์หล่อเย็น และการตรวจสอบการติดตั้ง 5. การตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพก่อนและหลังปฏิบัติงาน 6. การตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดพลาติกก่อนและหลังปฏิบัติงาน 7. การตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ตัดเม็ดก่อนและหลังปฏิบัติงาน 8. การตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นก่อนและหลังปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การติดตั้งและระบบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพก่อนและหลังปฏิบัติงาน 2. การติดตั้งและระบบการทำงานของอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดพลาสติกก่อนและหลังปฏิบัติงาน 3. การติดตั้งและระบบการทำงานของอุปกรณ์ตัดเม็ดก่อนและหลังปฏิบัติงาน 4. การติดตั้งและการติดตั้งและระบบการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นก่อนและหลังปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน 2. ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน 3. ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน 4. ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ, อุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ, อุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และ อุปกรณ์หล่อเย็นได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถตรวจสอบการติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ, อุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ, อุปกรณ์ตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และ อุปกรณ์หล่อเย็นได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์ของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น ได ตะแกรง อุปกรณ์ป้อน เป็นต้น 2. อุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติก เช่น ชุดลูกกลิ้งดึง ชุดดึงแบบสายพานหรือตีนตะขาบ ปั๊มสุญญากาศ เป็นต้น 3. อุปกรณ์ระบบตัดเม็ด เช่น ใบมีด มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ควบคุมความเร็ว เป็นต้น 4. อุปกรณ์หล่อเย็น เช่น รางน้ำ พัดลม ปั๊มน้ำ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินติดตั้งอุปกรณ์ของเครื่องอัดรีดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติก 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินติดตั้งอุปกรณ์ตัดเม็ด 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินติดตั้งอุปกรณ์หล่อเย็น 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ปรับพารามิเตอร์กระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ