หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยขณะปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3,4,5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง 2. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0000001 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม

1. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. อธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์บรรเทาอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

0000002 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยขณะปฏิบัติงาน

1. สวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
2. จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

0000003 ปฏิบัติตามกฎหรือข้อห้ามด้านความปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน

1. อธิบายความหมายสัญลักษณ์หรือสีเกี่ยวกับความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายความหมายสัญญาณในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. อธิบายข้อกำหนดทางกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สวมใส่หรือนำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไปใช้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 2. จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 3. อธิบายและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. อธิบายข้อกำหนดทางกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่สามารถนำมาใช้ในงานของตน 5. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์หรือสีเกี่ยวกับความปลอดภัย 6. อธิบายความหมายของสัญญาณในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 7. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 2. การจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 3. วิธีใช้งานอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลการจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และมีทักษะในหารอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงาน ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมได้ 2. สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานได้ 3. สามารถจัดเตรียม จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้ 4. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์บรรเทาอันตรายจากอุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 5. สามารถอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ สี สัญญาณ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการอธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการใช้งานและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์บรรเทาอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. “อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น แว่นตา ที่ครอบหู หน้ากากอนามัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือการประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมินการปฏิบัติตามกฎหรือข้อห้ามด้านความปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ