หน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด และเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120501 จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด

1. อธิบายวิธีการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุปกรณ์
3. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
4. จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

0120502 เก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต

1. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
3. เก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. วิธีการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
3. วิธีการเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ขั้นตอนการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติก
2. หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติก
3. หลักการตรวจสอบกำลังการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

1. จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน
2. เก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้

(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. การจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น มีการจัดเก็บที่ถูกต้อง สามารถเลือกใช้อุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุในการจัดเก็บได้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงสภาวะที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือเสียหายได้ รวมถึงขั้นตอนวิธีการเก็บที่ถูกต้องตามที่สถานประกอบการกำหนด
2. การเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังผลิต เช่น ระยะเวลาความถี่ในการเก็บตัวอย่าง จำนวนซ้ำที่ต้องตรวจสอบ เป็นต้น
3. “คู่มือการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือการประเมินเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
แก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ