หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนในระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่พบเป็นประจำ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120401 แก้ไขปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพระหว่างการผลิต

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. รายงานปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0120402 แก้ไขปัญหาพื้นฐานของอุปกรณ์สนับสนุนในระหว่างการผลิต

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพื้นฐานของอุปกรณ์สนับสนุนในระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการการทำงานของอุปกรณ์
2. ดำเนินการแก้ปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการการทำงานของอุปกรณ์
3. รายงานปัญหาพื้นฐานของอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การแก้ปัญหาของเครื่องอัดรีดระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
2. การแก้ปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีดที่เกิดระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
2. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการขัดข้องของอุปกรณ์สนับสนุนระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence )
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินเกี่ยวกับพนักงานผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

1. ดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีดที่เกิดระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดที่เกิดระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีดที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการการทำงาน
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาพื้นฐานของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการการทำงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีดระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น การอุดตันของได และตะแกรง หรือข้อบกพร่องที่ทำให้เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพมีขนาดไม่สม่ำเสมอ มีฟองอากาศ มีการแตกหัก หรือมีการเปลี่ยนแปลงสี
2. ปัญหาพื้นฐานของอุปกรณ์สนับสนุนระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น การแตกหักของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพระหว่างการตัด หรือการบกพร่องระบบลำเลียงเส้นพลาสติกทำให้เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพมีขนาดไม่สม่ำเสมอ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเครื่องอัดรีดในระหว่างการผลิต

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือการประเมินแก้ไขปัญหาพื้นฐานของอุปกรณ์สนับสนุนในระหว่างการผลิต

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ