หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องอัดรีด และปฏิบัติงานอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120301 ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายหลักการและกระบวนการทำงานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพก่อนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
4. ปรับตั้งความเร็วรอบสกรูในการทำงานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
5. ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพหลังปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
6. บันทึกและรายงานปริมาณการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

0120302 ปฏิบัติงานอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายหลักการและกระบวนการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ปรับตั้งสภาวะการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
4. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพหลังปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีด
2. การปฏิบัติงานกับอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
3. การปรับตั้งสภาวะการทำงานของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการทำงานของเครื่องอัดรีด
2. หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

1. ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานและตรวจสอบระบบทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
2. ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานและตรวจสอบระบบทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานของอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

(ก) คำแนะนำ
1. เข้ารับการประเมินต้องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งานของเครื่อง
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถปรับตั้งพารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและใบสั่งการผลิต
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. พารามิเตอร์ของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วรอบสกรู อัตราการป้อนวัตถุดิบ เป็นต้น
2. อุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ได้แก่ อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ ระบบการลำเลียงเส้น/เม็ด ระบบการตัดเม็ด ระบบหล่อเย็น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องอัดรีดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมินปฏิบัติงานอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ