หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องปรับสภาพของวัตถุดิบ เครื่องผสม เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน เตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ด เครื่องบดเม็ดพลาสติกชีวภาพ และรายงานผลการจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120201 เตรียมความพร้อมของเครื่องอบไล่ความชื้นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของเครื่องเครื่องอบไล่ความชื้น ได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องอบไล่ความชื้นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามชนิดของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอบไล่ความชื้นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง

0120202 เตรียมความพร้อมของเครื่องผสม

1. อธิบายการทำงานของเครื่องผสมได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องผสมได้อย่างถูกต้องตามชนิดของเครื่องผสม
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องผสมได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง

0120203 เตรียมความพร้อมของเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน

1. อธิบายการทำงานของเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุน(เช่น อุปกรณ์สำหรับการป้อนวัตถุดิบ การหล่อเย็น ได และตะแกรง) สำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
4. เตรียมเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุนได้ถูกต้องตามชนิดและปริมาณการผลิตของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต

0120204 เตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ของระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุน(เช่น ใบมีด อุปกรณ์สำหรับการลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และการหล่อเย็นเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ)ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งของระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามชนิดของระบบตัดเม็ด
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง

0120205 เตรียมความพร้อมของเครื่องบดพลาสติก (ถ้ามี)

1. อธิบายการทำงานเครื่องบดพลาสติกได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องบดพลาสติกได้อย่างถูกต้องตามชนิดของเครื่องบดพลาสติก
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องบดพลาสติกได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง

0120206 รายงานผลการจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. บันทึกข้อมูลสภาพความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ตรวจสอบได้ถูกต้องตามCheck list
2. รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. การเตรียมความพร้อมของเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ
2. การเตรียมความพร้อมของเครื่องผสม
3. การเตรียมความพร้อมของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
4. การเตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
5. การเตรียมความพร้อมของเครื่องบดพลาสติก
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ
2. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของเครื่องผสม
3. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน
4. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
5. หลักการทำงาน และรายละเอียดของเครื่องบดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

1. เตรียมความพร้อมของเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบได้
2. เตรียมความพร้อมของเครื่องผสมได้
3. เตรียมความพร้อมของเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุนได้
4. เตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้
5. เตรียมความพร้อมของเครื่องบดพลาสติกได้
6. รายงานสภาพความพร้อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงแจ้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้
เตรียมและตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ เครื่องผสม เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน ระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เครื่องบดพลาสติก รวมถึงรายงานสภาพความพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และแจ้งความผิดปกติที่เกิดขึ้น

(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งและตรวจสอบสภาพความพร้อมเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบเครื่องผสม เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน ระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เครื่องบดพลาสติก
2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดทำรายงานสภาพความพร้อมของเครื่องจักร และแจ้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. “พร้อมใช้งาน” หมายถึง สภาวะที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์
2. “ความพร้อมเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ” หมายถึง สภาวะที่เครื่องปรับสภาพวัตถุดิบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีกลิ่นไหม้ของวัตถุดิบ มีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต
3. “ความพร้อมเครื่องผสม” หมายถึง สภาวะที่เครื่องผสมวัตถุดิบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ
4. “ความพร้อมเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ” หมายถึง สภาวะที่เครื่องปรับสภาพวัตถุดิบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีกลิ่นไหม้ของวัตถุดิบ มีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต
5. “ความพร้อมของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุน” หมายถึง สภาวะที่เครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีกลิ่นไหม้ของวัตถุดิบ มีอุณหภูมิและความดันตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต และอุปกรณ์สนับสนุน ได้แก่ อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ การหล่อเย็น และได เป็นต้น
6. “ความพร้อมของอุปกรณ์ระบบตัดเม็ด” หมายถึง สภาวะที่อุปกรณ์ระบบตัดเม็ดสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ และอุปกรณ์ระบบตัดเม็ด ได้แก่ เช่น ใบมีด อุปกรณ์ลำเลียงเส้น การหล่อเย็นเส้น เป็นต้น
7. “ความพร้อมเครื่องบดพลาสติก” หมายถึง สภาวะที่เครื่องบดพลาสติกสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องปรับสภาพของวัตถุดิบ

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องผสม

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.5 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องบดพลาสติก

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.6 เครื่องมือการประเมินรายงานผลการจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ