หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-4-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ดิจิทัลระดับ 4 (Digital Assistant Manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการควบคุมการวางแผนการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล ระดับ 3

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

302091 ควบคุมการวางแผนการผลิต

1. ควบคุมแผนการทำงาน และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ป้องกันปัญหาของเครื่องจักร และวัสดุทางการพิมพ์
3. จัดหาวัสดุที่เหมาะสมกับเครื่องจักร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะช่างพิมพ์ดิจิทัลระดับ 3 (Digital Printing Supervisor)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ1. การจัดทำเอกสารสรุปการผลิต ปัญหาที่เกิด และใบรายงานประสิทธิภาพการทำงาน2. การวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร3. การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับเครื่องจักร (ข) ความต้องการด้านความรู้1. การวางแผนการผลิตงานพิมพ์ สถิติ และเครื่องมือในการวิเคราะห์2. ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทางด้านทางการพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หลักฐานการบันทึกวีดีโอหรือผลจากการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารสรุปการผลิต ปัญหาที่เกิด และใบรายงานประสิทธิภาพการทำงาน การวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ (ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี สามารถสร้างแผนการผลิต แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินจะต้องมีการจำลองสถานการที่เหมาะสม (ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมแผนการทำงาน คือ ควบคุมตารางการทำงานของบุคลากรและเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้2. ปัญหาของเครื่องจักร เช่น เครื่องหยุดทำงานขณะใช้งานปกติ3. วัสดุทางการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ กระดาษชนิดต่างๆ ชนิดของพลาสติก4. เครื่องจักรทางการพิมพ์ เช่น เครื่องผลิตแม่พิมพ์ เครื่องพิมพ์ดิจิทัล เป็นต้น5. เครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ในการเกิดปัญหา (Pareto Chart) การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแนวคิด 4M (Man, Machine, Material, Method) เป็นต้น (ก) คำแนะนำN/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน