หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานพับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-074ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานพับ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานพับที่มีทักษะเฉพาะทาง ช่างพับ.

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพับในระหว่างการพับ และผลงานพับ ในด้านความถูกต้อง และเรียบร้อย ตามข้อกำหนดคุณภาพงานพับที่กำหนดในองค์กร และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานพับได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้อย่างครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

401031 ตรวจสอบความเที่ยงตรงและสม่ำเสมอของรอยพับ

1.1 สุ่มตรวจสอบความเที่ยงตรงระหว่างการพับได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ความถี่ที่กำหนด

401032 ตรวจสอบรอยเปื้อนจากลูกล้อกดกระดาษ

2.1 สุ่มตรวจสอบรอยเปื้อนจากล้อกดกระดาษในระหว่างการพับได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ความถี่ที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพับมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ผ่านสมรรถนะ 40101 เตรียมวัสดุสำหรับงานพับ
  - ผ่านสมรรถนะ 40102 เตรียมเครื่องพับ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการปฏิบัติงานพับ
  2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพงานพับ
  
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพับ 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานพับ
  3. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณภาพและเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างทดสอบคุณภาพงานพับ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลงานจากการพับที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามรายการตรวจสอบคุณภาพงานพับที่กำหนด (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบทดสอบ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การตรวจสอบคุณภาพงานพับต้องมีข้อกำหนดคุณภาพ และเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งระบุวิธีการสุ่มตัวอย่างผลงานจากการพับให้มีการตรวจสอบ รวมถึงเกณฑ์การยอมรับคุณภาพ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
เตรียมเครื่องพับ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานพับ