หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้หรือผ่านการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201021 การปรับตั้งแก้ไขไฟล์ต้นฉบับโดยใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์

1. แก้ไขขนาดงาน แก้ไขชนิดและขนาดของตัวอักษร และสามารถจัดการรูปภาพที่มีการเชื่อมโยง (link) ได้อย่างถูกต้อง
2. เปลี่ยนแปลงแก้ไข (change/convert file) และการจัดเก็บไฟล์งาน (save file) ได้ถูกต้องตามชนิดของกระบวนการทำงานที่จะดำเนินการต่อ
3. ออกแบบและแก้ไขการตัดตก (bleeding) ของไฟล์งานได้อย่างถูกต้อง
4. จัดการชดเชยการพิมพ์เหลื่อม (trapping) ของงานพิมพ์สีได้อย่างถูกต้อง

201022 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพงานพิมพ์

1. จัดการเรื่องความละเอียดของรูปภาพ (resolution) และภาพลายเส้นได้อย่างถูกต้อง

201023 ปรับแก้ไขโทนการผลิตภาพสีและการใช้โปร์ไฟล์สี

1. ปฏิบัติการปรับแก้ไขโทนการผลิตภาพสี (tone and color corrections) ได้อย่างถูกต้อง
2. แก้ไขโหมดสีของไฟล์งาน จัดการแก้ไขและฝังค่าโปรไฟล์สีของงานพิมพ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานทางการพิมพ์และชนิดของวัสดุใช้พิมพ์

201024 กำหนดรูปแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับงานหลังพิมพ์

1. ออกแบบไฟล์งานให้สอดคล้องกับงานหลังพิมพ์ หรือความต้องการของลูกค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะ 20101 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  5. การใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์แก้ไขงาน ทั้งเรื่องของชนิด ขนาดตัวอักษร การจัดการรูปภาพที่มีการเชื่อมโยง (link)การเปลี่ยนแปลงแก้ไข (change/convert file) และการจัดเก็บไฟล์งาน (save file)
  6. ออกแบบและแก้ไขการตัดตก (bleeding) ไฟล์งาน
  7. การกำหนดการซ้อนทับของสี (trapping)
  8. การจัดการไฟล์รูปภาพและรายละเอียดของไฟล์งานพิมพ์
  9. การใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์ปรับแก้ไขโทนการผลิตภาพสี (tone and color corrections) การแก้ไขโหมดสีของไฟล์งาน และการเปลี่ยนค่าโปรไฟล์สีของงานพิมพ์ได้
  10. การใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์ปรับตั้งไฟล์ตามมาตรฐานทางการพิมพ์
  11. การใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์จัดการออกแบบไฟล์งานในเรื่องของงานหลังพิมพ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านงานก่อนพิมพ์
  2. การปรับตั้งและแก้ไขไฟล์งาน และเทคนิคการทำไฟล์งานพิมพ์
  3. รายละเอียด (resolution) ของไฟล์รูปภาพสำหรับงานพิมพ์
  4. โปรแกรมงานก่อนพิมพ์ในเรื่องการปรับตั้งและจัดการสี
  5. โหมดสีและค่าโปรไฟล์สีของงานพิมพ์
  6. มาตรฐานทางการพิมพ์
  7. โปรแกรมงานก่อนพิมพ์ในเรื่องการกำหนดรูปแบบงานหลังพิมพ์
  8. ขั้นตอนของงานหลังพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   หลักฐานการบันทึกวีดีโอ หรือผลจากการสังเกตการณ์ในการใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์จัดการไฟล์งาน การจัดการกับภาพที่มีการเชื่อมโยง (link) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข (change/convert file) วิธีการจัดเก็บไฟล์งาน (save file) และการใช้เทคนิคการชดเชยการพิมพ์เหลื่อม
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2 ปี มีการเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน
  
(ค) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือไฟล์ต้นฉบับที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ปรับตั้งและแก้ไขงานในเรื่องของตัวอักษร รูปภาพ การฝังการเชื่อมโยงรูปภาพ ( Link ) โดยใช้โปรแกรมงานก่อนพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
  2. การจัดเก็บไฟล์งานให้ถูกต้องตามชนิดของกระบวนการทำงานที่จะดำเนินการต่อ เช่น การแปลงรูปภาพให้นำไปทำต้นฉบับทางการพิมพ์ได้ หรือการเปลี่ยนไฟล์งานให้สามารถเปิดบนโปรแกรมเฉพาะทางด้านการพิมพ์
  3. ออกแบบการตัดตก (bleeding) ได้แก่ การออกแบบหรือแก้ไขขนาดสิ่งพิมพ์ในไฟล์งานให้สอดคล้องกับกระบวนการงานหลังพิมพ์ในเรื่องการตัด การเจียนและการเก็บเล่ม
  4. ชดเชยการพิมพ์เหลื่อม (trapping) ได้แก่ การกำหนดรูปแบบและระยะการซ้อนทับของสีเข้มทับบนสีอ่อนเพื่อป้องกันปัญหาการพิมพ์เหลื่อม
  5. ความละเอียด (resolution) ของรูปภาพและภาพลายเส้น ได้แก่ ไฟล์รูปภาพที่สามารถนำไปทำแม่พิมพ์แล้วภาพมีความคมชัดไม่แตก สามารถนำไปพิมพ์งานที่มีคุณภาพสูงได้
  6. โทนการผลิตภาพสี ได้แก่ โทนภาพสว่าง โทนกลาง และโทนมืด ( tone reproduction )
  7. โหมดสีของไฟล์ทางด้านการพิมพ์ ได้แก่ โหมดสี CMYK RGB bitmap แพนโทน (pantone) หรือ โหมดสีพิเศษ
  8. ค่าโปรไฟล์สี ได้แก่ ข้อมูลลักษณะเฉพาะของสีบนวัสดุใช้พิมพ์แต่ละประเภท
  9. มาตรฐานทางการพิมพ์ เช่น ISO 12647-2 / มอก. 2260 เล่ม2-2551 มาตรฐานทางด้านการควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์เล่ม 2 กระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ต, มาตรฐานการพิมพ์ที่ควบคุมสมดุลเทา (GRACoL 7) และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  10. งานหลังพิมพ์ เช่น รูปแบบการพับงานพิมพ์ การตัด เจียนแบบต่างๆ ปั๊มขาด ดุนนูน และกระบวนการวิธีการเข้าเล่มแบบต่างๆ เช่น การเข้าเล่มแบบไสสันทากาว เย็บมุงหลังคา เป็นต้น
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือไฟล์ต้นฉบับที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน