หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการเตรียมไฟล์สำหรับจัดหน้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการเตรียมไฟล์สำหรับจัดหน้า

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างศิลป์ (Art Studio) (Publishing)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมไฟล์งานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101051 เตรียมภาพก่อนลงมือทำ

1. รู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์เบื้องต้น
2. ตรวจสอบไฟล์งานว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบ
3. เลือกใช้โหมดสีให้ถูกต้องกับประเภทของงานตรงกับความต้องการของลูกค้า
4. กำหนดความละเอียดภาพภาพออกมาให้สอดคล้องกับวัสดุที่จะใช้พิมพ์

101052 เลือกวัสดุที่จะใช้พิมพ์

1. กำหนดความละเอียดภาพออกมาให้สอดคล้องกับวัสดุที่จะใช้พิมพ์
2. รู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุรองพิมพ์เบื้องต้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้หรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือ และเครื่องมือในโปรแกรม
  2. การตั้งค่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข และจัดเก็บไฟล์งาน โดยใช้โปรแกรม
  3. การตรวจสอบไฟล์งาน
  4. การกำหนดความละเอียดของภาพ
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ระบบงานพิมพ์
  2. สีที่ใช้ทางการพิมพ์
  3. ไฟล์ที่ใช้ทางการพิมพ์
  4. ความละเอียดของไฟล์รูป
  5. คุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้พิมพ์
  6. คุณสมบัติของภาพที่จะใช้บนวัสดุแต่ละประเภท

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ชิ้นงานสำเสร็จ เอกสารตรวจสอบไฟล์งาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างงานจากโปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพที่พิมพ์ลงวัสดุที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ระบบในงานพิมพ์แบบต่างๆ เช่น สกรีน ออฟเซต เป็นต้น
  2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์งานให้ถูกต้องครบถ้วน
  3. ชนิดของสี เช่น CMYK RGB หรือสีพิเศษ
  4. ความละเอียดของภาพ ได้แก่ ภาพที่มีหน่วยวัด dpi, lpi

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดและตกแต่งภาพ
ปฏิบัติการเตรียมไฟล์สำหรับจัดหน้า