หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดและตกแต่งภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดและตกแต่งภาพ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างศิลป์ (Art Studio) (Print Medias)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ ได้แก่ โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101041 ใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาด และตกแต่งภาพ

1. ใช้โปรแกรมทางด้านการพิมพ์ให้สอดคล้องกับไฟล์งาน
2. ใช้เครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรมได้อย่างถูกต้องตามประเภทของโปรแกรม
3. ตั้งค่ารูปภาพและขนาดของรูปภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
4. สร้างองค์ประกอบทางกราฟิกให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า/ดีไซเนอร์
5. แก้ไขขนาดงาน แก้ไขชนิดและขนาดของตัวอักษร และสามารถจัดการรูปภาพที่มีการเชื่อมโยง (link) ได้
6. เปลี่ยนแปลงแก้ไข (change/convert file) และการจัดเก็บไฟล์งาน (save file) ได้ถูกต้องตามชนิดของกระบวนการทำงานที่จะดำเนินการต่อ

101042 แปลงไฟล์เป็นดิจิทัล

1. แปลงรูปภาพให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล
2. ความละเอียดของภาพที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ/การนำไปใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้หรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพและเครื่องมือในโปรแกรม
  2. การตั้งค่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข และจัดเก็บไฟล์งาน โดยใช้โปรแกรม
  3. การแปลงต้นฉบับเพื่อเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพ
  2. มาตราส่วนทางการพิมพ์
  3. ชนิดและความละเอียดของไฟล์รูปภาพบนคอมพิวเตอร์
  4. วิธีการแปลงต้นฉบับและการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไฟล์งานที่ได้จากโปรแกรม และไฟล์งานที่จัดเก็บลงคอมพิวเตอร์
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างไฟล์งานจากโปรแกรมที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่นๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. โปรแกรมทางด้านงานพิมพ์ คือ โปรแกรมปรับแต่งภาพ (Image Editing) และ โปรแกรมวาดภาพเวคเตอร์ (Vector Drawing)
  2. เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มการปรับค่าความสว่าง การหมุนภาพ การจัดการตัวอักษร การเฉลี่ยน้ำหนักสี การจัดการชั้นการทำงาน (Layer) การตัดตามรอยตกแต่งภาพ (die-cut) เป็นต้น
  3. การกำหนดขอบเขตของงาน (Document Setting) คือ ความกว้างยาวของไฟล์งาน
  4. แบบตามความต้องการ คือ ใบสั่งงานที่เป็นกระดาษหรือเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้า/ดีไซเนอร์ต้องการ
  5. การจัดเก็บไฟล์งานให้ถูกต้องตามชนิดของกระบวนการทำงานที่จะดำเนินการต่อ เช่น การแปลงรูปภาพให้เป็นนามสกุลที่นำไปทำต้นฉบับทางการพิมพ์ได้ หรือการเปลี่ยนไฟล์งานให้สามารถเปิดบนโปรแกรมเฉพาะทางด้านการพิมพ์
  6. สกุลของไฟล์งาน (file extension) ที่ได้จากโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์ เช่น eps, psd, pdf, ai, indd เป็นต้น
  7. ไฟล์ดิจิทัล คือ ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานพิมพ์ได้ เช่น กรณีต้นฉบับที่ใช้เป็นภาพถ่าย ต้องทำการแปลงเป็นไฟล์เพื่อใช้ในโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟชำนาญการ
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดและตกแต่งภาพ