หน่วยสมรรถนะ

ทักษะเบื้องต้นการเตรียมวัสดุทากการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ทักษะเบื้องต้นการเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุทางการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
ภายใต้การกำกับดูแลของช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303011 เตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นเบื้องต้น

1.1อ่านใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้
1.2เบิกวัสดุประเภทกระดาษผ้ายาง น้ำยาฟาวน์เทน และหมึกพิมพ์ตามใบสั่งงานได้ถูกต้อง
1.3นับจำนวนกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
1.4ตรวจสอบขนาดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.5ตรวจสอบความหนากระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.6ตรวจสอบชนิดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์หรือหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว
6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
  1. มีทักษะการทำงานและการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติกระดาษ
  2.
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของกระดาษ
  3.
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานกระดาษ
  4.
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดกระดาษ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  1. ผลการอ่านใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  2. ผลการเบิกวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นตามใบสั่งงาน
  3. ผลการนับจำนวนกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  4. ผลการตรวจสอบขนาดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  5. ผลการตรวจสอบความหนากระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  6. ผลการตรวจสอบชนิดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
(ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1
ทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1 สัมภาษณ์
  2
ปฏิบัติให้คณะกรรมการดู

(ง)
วิธีการประเมิน
  1.หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ
ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ
  2.หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่
ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
  1.
สามารถอ่านใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  2.
สามารถเบิกวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นตามใบสั่งงาน
  3.
สามารถนับจำนวนกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  4.
สามารถตรวจสอบขนาดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์โดยใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
  5.
สามารถตรวจสอบความหนากระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์โดยใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
  6.
สามารถตรวจสอบชนิดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1
การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า)

18.2
การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.)

18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทักษะเบื้องต้นการเตรียมวัสดุทากการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน