หน่วยสมรรถนะ

การเตรียมพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การเตรียมพิมพ์สกรีน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์สกรีน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการเตรียมแท่นพิมพ์ แม่พิมพ์ ยางปาด วัสดุใช้พิมพ์ และหมึกพิมพ์ โดยปฎิบัติตามใบสั่งงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  . ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์lสกรีน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301011 แท่นพิมพ์

1.1 เลือกประเภทของเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์
1.2 เลือกประเภทของอุปกรณ์จับยึดให้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์

301012 แม่พิมพ์

2.1 เลือกใช้กรอบสกรีนตามใบสั่งงาน
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของลวดลาย
2.3 ตรวจสอบความตึงของผ้า
2.4 ตรวจสอบรูเปิดผ้า
2.5 ตรวจสอบขนาดของกรอบสกรีน
2.6 ปรับตั้งระยะ off-contact

301013 ยางปาด

3.1 เลือกยางปาดตามใบสั่งงาน
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของยางปาด
3.3 ตรวจสอบสภาพของยางปาด

301014 วัสดุใช้พิมพ์

4.1 ปรับสภาพผิววัสดุใช้พิมพ์
4.2 ทดสอบการรับหมึกพิมพ์

301015 หมึกพิมพ์

5.1 เลือกหมึกพิมพ์ตามใบสั่งงาน
5.2 ปรับความหนืดหมึกพิมพ์ให้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ตรวจเช็คสภาพเครื่องพิมพ์
  2. เลือกใช้อุปกรณ์จับยึดได้ถูกต้อง
  3. แยกประเภทของกรอบสกรีนได้ถูกต้อง
  4. ตรวจสอบถูกต้องของลวดลายได้ถูกต้อง
  5. ใช้เครื่องมือวัดความตึงได้ถูกต้อง
  6. เลือกเบอร์ผ้าสกรีนได้ถูกต้อง
  7. ตรวจเช็คความเหมาะสมของรูเปิดผ้าสกรีนกับวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง
  8. ใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง
  9. ปรับระยะ off-contact ได้ถูกต้อง
  10. ประกอบยางกับด้ามจับได้ถูกต้อง
  11. ใช้เครื่องมือวัดความแข็งได้ถูกต้อง
  12. ใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง
  13. สามารถตรวจสอบหน้าสัมพัสของยางปาดได้ถูกต้อง
  14. สามารถตรวจสอบความคมของยางได้ถูกต้อง
  15. ปรับสภาพผิวหน้าของวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง
  16. แยกแยะประเภทของวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้ด้านประเภทของอุปกรณืจับยึด
  2. มีความรู้ด้านประเภทของเครื่องพิมพ์บ่งตามลักษณะของงาน
  3. มีความรู้ด้านวัสดุใช้พิมพ์
  4. ความรู้ด้านประเภทของกรอบสกรีน
  5. ความรู้ด้านความตึงผ้าสกรีน
  6. ความรู้ด้านรูเปิดผ้าสกรีน
  7. ความรู้ด้านขนาดของกรอบสกรีน
  8. ความรู้ด้านผลกระทบที่เกิดจากระยะ off-contact
  9. ความรู้ด้านการอ่านค่าเครื่องมือตรวจเช็คความตึง
  10. มีความรู้ด้านรูปทรงของยางปาด
  11. มีความรู้ด้านความแข็งของยางปาด
  12. มีความรู้ด้านลักษณะด้ามจับยางปาด
  13. มีความรู้ด้านผลกระทบที่เกิดจากยางปาดที่มีผลต่องานพิมพ์
  14. มีความรู้ด้านวัสดุใช้พิมพ์
  15. รู้จักชนิดของวัสดุใช้พิมพ์ทั้งด้านกายภาพและด้านเคมี
  16. รู้ถึงวิธีการนำไปใช้
  17. รู้ถึงวิธีการตรวจสอบสภาพของวัสดุใช้พิมพ์
  18. รู้ถึงวิธีการเตรียมผิวให้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์
  19. รู้ถึงวิธีการตรวจสอบตุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์
  20. รู้วิธีการอ่านสเปกเครื่อง
  21. รู้ถึงการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
  22. รู้ถึงการเก็บรักษาและกำหนดอายุการใช้งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. สามารถตรวจเช็คสภาพเครื่องพิมพ์
  2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดได้ถูกต้อง
  3. สามารถแยกประเภทของกรอบสกรีนได้ถูกต้อง
  4. สามารถตรวจสอบถูกต้องของลวดลายได้ถูกต้อง
  5. สามารถใช้เครื่องมือวัดความตึงได้ถูกต้อง
  6. สามารถเลือกเบอร์ผ้าสกรีนได้ถูกต้อง
  7. สามารถตรวจเช็คความเหมาะสมของรูเปิดผ้าสกรีนกับวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง
  8. สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง
  9. สามารถปรับระยะ off-contact ได้ถูกต้อง
  10. สามารถประกอบยางกับด้ามจับได้ถูกต้อง
  11. สามารถใช้เครื่องมือวัดความแข็งได้ถูกต้อง
  12. สามารถใช้เครื่องมือวัดและอ่านค่าได้ถูกต้อง
  13. สามารถเลือกและวิเคราะห์หน้าสัมพัสของยางปาดได้ถูกต้อง
  14. สามารถตรวจสอบความคมของยางได้ถูกต้อง
  15. สามารถปรับสภาพผิวหน้าของวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง
  16. สามารถแยกแยะประเภทของวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง
  
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. รู้ถึงประเภทของอุปกรณืจับยึด
  2. รู้ถึงประเภทของเครื่องพิมพ์บ่งตามลักษณะของงาน
  3. รู้ถึงประเภทวัสดุใช้พิมพ์
  4. รู้ถึงประเภทของกรอบสกรีน
  5. รู้ถึงความตึงผ้าสกรีน
  6. รู้ถึงรูเปิดผ้าสกรีน
  7. รู้ถึงขนาดของกรอบสกรีน
  8. รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากระยะ off-contact
  9. สามารถอ่านค่าเครื่องมือตรวจเช็คความตึง
  10. สามารถเลือกรูปทรงยางปาดได้ถูกต้อง
  11. สามารถเลือกความแข็งยางปาดได้ถูกต้อง
  12. สามารถเลือกลักษณะยางปาดได้ถูกต้อง
  13. สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากยางปาด
  14. สามารถแยกแยะวัสดุใช้พิมพ์ได้
  15. สามารถเลือกชนิดของวัสดุใช้พิมพ์ทั้งด้านกายภาพและด้านเคมี
  16. สามารถเลือกวิธีการตรวจสอบสภาพของวัสดุใช้พิมพ์
  17. สามารถเลือกวิธีการเตรียมผิวให้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์
  18. สามารถเลือกวิธีการตรวจสอบตุณภาพของวัสดุใช้พิมพ์
  19. สามารถอ่านสเปกเครื่องได้
  20. สามารถเลือกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
  21. สามารถเลือกวิธีการเก็บรักษาและกำหนดอายุการใช้งาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ระบบเครื่องพิมพ์สกรีนมี ดังนี้ แท่นพิมพ์, แท่นพิมพ์ระบบลมดูด, แท่นพิมพ์ระบบรางเลื่อน, แท่นพิมพ์ระบบลมดูด, แบบโครงสร้าง 2 เสา, โครงสร้าง 4 เสา, โครงสร้างแบบหัวจับแม่พิมพ์, แบบวงกลม, แบบพิมพ์วัสดุทรงกระบอก, แบบพิมพ์วัสดุทรงกลม ผิวโค้ง ทรงกระบอก, แบบโรตารี่, แบบโมเดี่ยว
  2. ประเภทของอุปกรณ์จับยึด ได้แก่ สเปรย์, การใช้ลมดูด
  3. งานพับเป็นงานพับกระดาษด้วยเครื่องพับ โดยเน้นการพับหนังสือเล่ม.
  4. การเตรียมกระดาษซึ่งเป็นการเตรียมแผ่นพิมพ์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์ ให้ถูกต้องตรงกับใบสั่งงาน
  5. ประเภทของกรอบสกรีน ได้แก่ กรอบไม้, กรอบอะลูมิเนียม, กรอบเหล็ก, กรอบพลาสติก
  6. ความถูกต้องของลวดลายตรวจสอบได้ตามใบปรู๊ฟ
  7. ความตึงของผ้าที่เหมาะสมกับประเภทผ้า ได้แก่ Saatilene 17-32 N/cm, Saatilene Hitech 25-32 N/cm, Saatilene Antistatic 18-20 N/cm, 6-10TT 25 N/cm, 12-14TT 23 N/cm, 16-25TT 21 N/cm
  8. ความเหมาะสมของรูเปิดผ้าสกรีนแบ่งตามประเภทของงาน ได้แก่ งานทั่วไป 43-165 Lpi,แผงวงจร 12-140 Lpi, งานพิมพ์ผ้า 36-140 Lpi, เซรามิค 5-77 Lpi
  9. ขนาดของกรอบสกรีน ได้แก่ กว้างกว่าชิ้นงานด้านข้าง ด้านละ 2-3 นิ้ว, กว้างกว่าชิ้นงานด้านบนล่าง ด้านละ 4-5 นิ้ว
  10. ระยะ off-contact ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์ โดยปกติจะไม่ต่ำกว่า 0.5 mm
  11. รูปทรงยางปาด ได้แก่ ทรงเหลี่ยม เหมาะกับงานทั่วไปหมึกจะลงน้อย, ทรงเหลี่ยมขอบมน เหมาะกับงานผิวเรียบแต่ให้ปริมาณหมึกมาก, ทรงเฉียงหนึ่งข้าง เหมาะกับ วัสดุใช้พิมพ์แข็ง, ทรงตัววีเหมาะกับ วัสดุทรงโค้ง, ทรงตัวยูเหมาะกับงานผ้า, ทรงตัววีหัวมนเหมาะกับงานเซรามิก, ทรงข้าวหลามตัดเหมาะกับงานแผงวงจร
  12. ความแข็งยางปาด ได้แก่ งานประเภทภาพ 4 สี ใช้ 70-75 ชอร์, งานประเภทงานรองพื้น ใช้ 60-65 ชอร์
  13. เครื่องมือวัดความแข็งมีหน่วยเป็น ชอร์ เข็มวัดต้องยาว 2.46-2.54 mm
  14. ด้ามจับยางปาด ได้แก่ ด้ามไม้ ต้องมีร่องลึกที่ 4:6, ด้ามอะลูมิเนี่ยม แบบชิ้นเดียว, ด้ามอะลูมิเนี่ยมแบบ 3 ชิ้น
  15. ความยาวของยางปาด ควรจะต้องยาวกว่างาน 15-25 mm
  16. ความสูงของยางปาด ได้แก่ ความสูงอิสระ 1 in = (-20) องศาจากที่ตั้งไว้ในเครื่อง, 2 in = (-35) องศา ที่ตั้งไว้ในเครื่อง
  17. สภาพยางปาดที่สมบูรณ์ตรวจเช็ดได้ ดังนี้ ความคม, ความสมบูรณ์ของรูปลักษณ์, ความเรียบของหน้าสัมผัส, การเข้าด้าม
  18. การลือกยากปาดต้องสัมพันธ์กับวัสดุใช้พิมพ์, ประเภทของงาน, ความตึงของผ้าสรีน, ระยะการยก, ความหนืดหมึก
  19. วัสดุใช้พิมพ์ ได้แก่ ประเภทกระดาษ, วัสดุประเภทแก้ว, วัสดุประเภทโลหะ, วัสดุประเภทพลาสติก, วัสดุประเภทรีดลอก
  20. วิธีปรับสภาพผิว ดังนี้ ปรับสภาพผิวด้วยวิธีเคมี, ปรับสภาพผิวด้วยวิธีเชิงกล
  
(ก) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การเตรียมพิมพ์