หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-5-149ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography printing manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถนำเสนอทิศทางของเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนประกอบในการกำหนดทิศทางองค์กรได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

305151 นำเสนอทิศทางของเทคโนโลยี

1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารได้
1.2 จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพประสิทธิผล และนวัตกรรมต่อผู้บริหาร

305152 กำหนดทิศทางองค์กร

2.1 ทำแผนพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
2.2 วางแผนเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
2.3 พัฒนาระบบการทำงาน และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มเพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การจัดทำรายงานประสิทธิภาพการผลิต
  2. การจัดทำเอกสารเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิต
  3. การจัดทำแผนพัฒนาการทำงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจ
  4. การจัดทำแผนพัฒนากระบวนการผลิต
  5. การสร้างเป้าหมายของทีม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ประสิทธิภาพ และกำลังการผลิต
  2. ขั้นตอนการผลิตงานพิมพ์
  3. การจัดทำแผนการทำงาน
  4. การจัดทำแผนพัฒนากระบวนการผลิต
  5. แนวโน้มธุรกิจ
  6. การวิเคราะห์ผล และเป้าหมายขององค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. การจัดทำแผนการทำงาน
  2. การจัดทำแผนพัฒนากระบวนการผลิต
  3. แนวโน้มธุรกิจ
  4. การวิเคราะห์ผล และเป้าหมายขององค์กร
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 6 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ การจัดทำแผนการทำงาน การวิเคราะห์และสร้างเป้าหมายของทีม การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่นๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ 1. ทิศทางขององค์กร สามารถกำหนดได้ในลักษณะของการกำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ หรือภารกิจ, ปรัชญาในการดำเนินงาน, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. นวัตกรรม คือ การนำสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
  2. ประสิทธิภาพ คือ การวัดความสามารถในการใช้ปัจจัยการผลิต ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เทียบกับปัจจัยในการผลิตจริง
  3. ประสิทธิผล คือ การวัดระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโดยมุ่งเน้นผลงานหรือผลผลิต
  4. เป้าหมายของทีม คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และต้องพึ่งพากัน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ