หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-5-148ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินผลกระบวนการผลิต

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography printing manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

305141 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต

1.1 กำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต
1.2 วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต

305142 ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต

2.1 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามตัวชี้วัดได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการผลิต
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
  2. ประสิทธิผลในกระบวนการผลิต
  3. สถิติ และเครื่องมือในการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารประเมินกระบวนการผลิต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 6 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ 1. ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เช่น การทำงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์แก่องค์กร, เกิดผลกำไร, ผลิตงานทันเวลา, ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน เป็นต้น
  2. ประสิทธิผลของกระบวนการผลิต เช่น ผลิตงานพิมพ์จำนวน 100 ชิ้น มีของเสียจากกระบวนผลิต 10 ชิ้น ทำให้เหลือเพียง 90 ชิ้น เป็นต้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ประสิทธิภาพ คือ การวัดความสามารถในการใช้ปัจจัยการผลิต ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เทียบกับปัจจัยในการผลิตจริง
  2. ประสิทธิผล คือ การวัดระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโดยมุ่งเน้นผลงานหรือผลผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลกระบวนการผลิต
วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ