หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-5-147ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography printing manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ความต้องการทางด้านความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

305131 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.1 กำหนดดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรได้เหมาะสม
1.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

305132 วิเคราะห์ความต้องการทางด้านความรู้และทักษะ

2.1 วิเคราะห์ความต้องการทางด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามความสามารถของบุคลากร
2.2 มีส่วนร่วมในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่ปฏิบัติ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2. การวิเคราะห์ความต้องการทางด้านความรู้และทักษะ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2. การวิเคราะห์ความต้องการทางด้านความรู้และทักษะ
  3. สถิติ และเครื่องมือในการประเมินผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2. รายงานการวิเคราะห์ความต้องการทางด้านความรู้และทักษะ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 6 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ 1. ขั้นตอนการกำหนดดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน
  - กำหนดวัตถุประสงค์
  - กำหนดปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพ, ปริมาณ, ต้นทุน, ความพึงพอใจ, ความปลอดภัย และการเพิ่มผลผลิต เป็นต้น
  - กำหนดตัวดัชนีชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความสำเร็จ
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีองค์ประกอบดังนี้
  - เรื่องผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน
  - ยึดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร
  - มีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดเป้าหมายงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) คือ การวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ประเมินผลกระบวนการผลิต