หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-5-146ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography printing manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไข และประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

305121 วิเคราะห์ปัญหาในการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

1.1 วิเคราะห์ปัญหาทางการพิมพ์เฟล็กโซ กราฟี
1.2 แก้ไขปัญหาเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

305122 จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหางานพิมพ์

2.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์ในการนำแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงานจริง
2.2 จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหางานพิมพ์ได้สอดคล้องกับปัญหาของโรงพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การนำความรู้มาวิเคราะห์ปัญหาทางการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  2. จัดทำเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุพิมพ์
  2. การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  3. การตรวจสอบปัญหา และวิธีการแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  เอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 6 ปี
  
(ง) วิธีการประเมิน
  ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ 1. การวิเคราะห์ปัญหา เช่น การพิจารณาข้อมูล และเงื่อนไขที่กำหนด, การพิจารณาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องหาคำตอบ, การพิจารณาวิธีการหาคำตอบ เป็นต้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวิเคราะห์ปัญหา คือ การแยกแยะปัญหาที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง หรือการทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อแยกให้ออกว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหา คืออะไร
  2. การประยุกต์แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การนำแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
  3. ผลสัมฤทธิ์ คือ ผลที่ได้ตามมาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร