หน่วยสมรรถนะ

รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-169ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพการพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ และรายงานผลที่สามรถให้คำรับรองได้ในระดับต้นด้านการจัดการคุณภาพการพิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการคุณภาพการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

601101 รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

1.1 วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
1.2 วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ขายได้ (COAform suppler)
1.3 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพและการสอบเทียบเครื่องมือวัด

601102 รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.1 วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
2.2 ตรวจสอบคุณภาพและการสอบเทียบเครื่องมือวัด
2.3 วิเคราะห์รายละเอียดของเอกสารรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทและลูกค้าได้

601103 รับรองเอกสารรับรองคุณภาพ (COA)

3.1 วิเคราะห์รายละเอียดของเอกสารรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทและลูกค้าได้
3.2 ตรวจสอบเพื่อรับรองเอกสารรับรองคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี หรือจบ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความรู้เบื้องต้นสถิติ
  2. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. สามารถวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
  2. สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ขายได้ (COA form suppler)
  3. สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพและการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการประกันคุณภาพงานพิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการประกันคุณภาพงานพิมพ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ในการประเมินด้านการแก้ไขและปัญหาควรระบุวัสดุที่ใช้พิมพ์ และระบบการพิมพ์ที่ใช้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การประเมินความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินทักษะจากวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกันตามกรณีศึกษา

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ การดำเนินงานประกันคุณภาพขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   วิธีและขั้นตอนการดำเนินตามกระบวนการผลิตของแต่ละสถานประกอบการณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การทดสอบจากกรณีศึกษา

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ