หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-167ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพการพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานด้านการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ ภายใต้การกำกับดูและของหัวหน้างานประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพจากการควบคุมและมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการคุณภาพการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

601081 ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคนิคดำเนินงานปรับปรุง
1.3 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ
1.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสุ่มตรวจสถิติ
1.5 เข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดงานของลูกค้าและมาตรฐาน

601082 ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

2.1 มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการทดสอบวัตถุดิบ
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสุ่มตรวจทางสถิติ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี หรือจบ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ไม่มี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
  2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือเทคนิคดำเนินงานปรับปรุง
  3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ
  4. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสุ่มตรวจสถิติ
  5. สามารถอธิบายรายละเอียดข้อกำหนดงานของลูกค้าและมาตรฐาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   รายละเอียดปลีกย่อยตามลักษณะประเภทวัตถุดิบและประเภทของผลิตภัณฑ์
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ข้อเขียน,ใบงาน,สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   วิธีและขั้นตอนการดำเนินตามกระบวนการผลิตของแต่ละสถานประกอบการณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. ใบงาน 3. ข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ
แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน