หน่วยสมรรถนะ

ทักษะชำนาญการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-145ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทักษะชำนาญการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานพิมพ์ที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฎิบัติงานที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฎิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างพิมพ์ออฟเซต ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303051 ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.1 ควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยป้อนตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และกระดาษพิมพ์

303052 ปรับตั้งส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.1ขั้นตอนเตรียมพร้อมพิมพ์(Presetting)สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นการพิมพ์เป็นไปตามคู่มือเครื่องพิมพ์และตามมาตรฐานของโรงพิมพ์
1.2ควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยพิมพ์ตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์
1.3วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหน่วยพิมพ์ตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์
1.4การปรับตั้งและใช้งานระบบการจัดการCIP3 ตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์
1.5การควบคุมปริมาณหมึกพิมพ์จากปุ่มควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานการพิมพ์ออฟเซต
1.6การปรับแรงกดพิมพ์ให้เหมาะสมกับชนิดกระดาษพิมพ์เป็นไปตามลักษณะให้เหมาะสมกับชนิดและความหนากระดาษใช้พิมพ์
1.7ตำแหน่งความเที่ยงตรงของภาพพิมพ์ซ้ายและขวาห่างจากขอบกระดาษกิ๊ปเปอร์เท่ากันและมาร์คสีพิมพ์ตรงกันทุกสี
1.8ควบคุมปริมาณการจ่ายหมึกน้ำและหมึกพิมพ์การปรับสมดุลของหน่วยหมึกหน่วยน้ำตามประเภทของกระดาษใช้พิมพ์ และภาพพิมพ์

303053 ปรับตั้งส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

3.1ควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และกระดาษพิมพ์
3.2การวางแผนของการวางกองกระดาษหน่วยรับเพื่อไม่ให้เกิดการซับหลังตามลักษณะงานพิมพ์
3.3 การปรับและแก้ไขระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับตั้งให้สัมพันธ์กับประเภทกระดาษและความเร็ว

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ได้รับการอบรมการใช้งานปุ่มควบคุมของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการกระทุ้งกระดาษ
  2. ทักษะการปรับตั้งหน่วยป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  3. ทักษะการปรับตั้งหน่วยพาของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  4. ทักษะการปรับตั้งหน่วยกำกับฉากของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  5. ทักษะการปรับตั้งหน่วยน้ำของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  6. ทักษะการปรับตั้งหน่วยหมึกของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  7. ทักษะการปรับตั้งหน่วยพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  8. ทักษะการปรับตั้งหน่วยรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต
  2. ประเภทของเครื่องพิมพ์ออฟเซต
  3. โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. การควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยป้อนตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และกระดาษพิมพ์
  2. ผลการขั้นตอนเตรียมพร้อมพิมพ์ (Presetting) สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นการพิมพ์ เป็นไปตามคู่มือเครื่องพิมพ์และตามมาตรฐานของโรงพิมพ์
  3. ผลการควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยพิมพ์ตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์ และงานพิมพ์
  4. ผลการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหน่วยพิมพ์ตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์
  5. ผลการปรับตั้งและใช้งานระบบการจัดการ CIP3 ตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์
  6. ผลการควบคุมปริมาณหมึกพิมพ์จากปุ่มควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานการพิมพ์ออฟเซต
  7. ผลการปรับแรงกดพิมพ์ให้เหมาะสมกับชนิดกระดาษพิมพ์ เป็นไปตามลักษณะให้เหมาะสมกับชนิดและความหนากระดาษใช้พิมพ์
  8. ผลของตำแหน่งความเที่ยงตรงของภาพพิมพ์ซ้ายและขวาห่างจากขอบกระดาษกิ๊ปเปอร์เท่ากันและมาร์คสีพิมพ์ตรงกันทุกสี
  9. ผลการควบคุมปริมาณการจ่ายหมึกน้ำและหมึกพิมพ์การปรับสมดุลของหน่วยหมึกหน่วยน้ำตามประเภทของกระดาษใช้พิมพ์ และภาพพิมพ์
  10. ผลการควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์และกระดาษพิมพ์
  11. ผลการวางแผนของการวางกองกระดาษหน่วยรับเพื่อไม่ให้เกิดการซับหลังตามลักษณะงานพิมพ์
  12. ผลการปรับและแก้ไขระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับตั้งให้สัมพันธ์กับประเภทกระดาษและความเร็ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. โครงสร้างของส่วนป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  2. ระบบการทำงานของส่วนป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  3. ระบบหมึกพิมพ์ของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  4. ระบบความชื้นของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  5. ระบบพิมพ์ของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. ควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยป้อน
  2. ขั้นตอนเตรียมพร้อมพิมพ์ (Presetting) สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นการพิมพ์
  3. ควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยพิมพ์
  4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหน่วยพิมพ์
  5. การปรับตั้งและใช้งานระบบการจัดการ CIP3 6. การควบคุมปริมาณหมึกพิมพ์จากปุ่มควบคุม
  7. การปรับแรงกดพิมพ์ให้เหมาะสมกับชนิดกระดาษพิมพ์ 8. ตำแหน่งความเที่ยงตรงของภาพพิมพ์ซ้ายและขวาห่างจากขอบกระดาษกิ๊ปเปอร์ และมาร์คสีพิมพ์ตรงกันทุกสี
  9. ควบคุมปริมาณการจ่ายหมึกน้ำและหมึกพิมพ์การปรับสมดุลของหน่วยหมึกหน่วยน้ำ
  10. ควบคุมการทำงานของโต๊ะควบคุมเพื่อการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาของหน่วยรับ
  11. การวางแผนของการวางกองกระดาษหน่วยรับเพื่อไม่ให้เกิดการซับหลัง
  12. การปรับและแก้ไขระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทักษะชำนาญการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
ทักษะชำนาญการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น