หน่วยสมรรถนะ

สามารถนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-4-103ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ดิจิทัลระดับ 4 (Digital Assistant Manager)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

302111 นำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร

1. จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
2. ให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะช่างพิมพ์ดิจิทัลระดับ 3 (Digital Printing Supervisor)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ12. การจัดทำรายงานประสิทธิภาพการผลิต13. การจัดทำเอกสารเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้1. ประสิทธิภาพ และกำลังการผลิต2. ขั้นตอนการผลิตงานพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) รายงานข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต บทสรุปผู้บริหาร และหรือความเห็นจากสถานประกอบการ ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ (ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อสรุปอย่างมีหลักการ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิตได้ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน (ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือรายงานข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เขียนรายงานประสิทธิภาพการผลิต เช่น การสรุปข้อมูลการผลิตในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิ2. จัดทำข้อเสนอแนะ เช่น คำแนะนำ ข้อดีข้อเสีย และคาดการณ์แนวโน้ม (ก) คำแนะนำN/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สามารถนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน