หน่วยสมรรถนะ

ทักษะเฉพาะทางการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-3-133ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทักษะเฉพาะทางการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานพิมพ์ที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฎิบัติงานที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฎิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างพิมพ์ออฟเซต ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303041 ปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

1.1 ปรับตั้งและแก้ไขปัญหากระดาษให้อยู่กลางเครื่องพิมพ์
1.2 ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาสภาพยางลมดูดประเภทกระดาษให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
1.3 ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาหน่วยป้อนเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
1.4 ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์แยกกระดาษกันซ้อน
1.5 แก้ไขปัญหากระดาษวิ่งให้ได้สะดวกไม่ติด
1.6 ปรับตั้งและแก้ไขปัญหากระดาษให้เข้าฉาก
1.7 ปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระดาษซ้อนได้ตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
1.8 คำนึงถึงแนวทางการกลับด้านพิมพ์ตามลักษณะงานต่าง ๆ

303042 ปรับตั้งส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

2.1 การถอดและติดตั้งลูกกลิ้งน้ำเป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.10 การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งหมึกคลึงแม่พิมพ์กับแม่พิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.11 การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งหมึกคลึงแม่พิมพ์กับลูกกลิ้งเกลี่ยหมึกเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.12 การคำนวณหาค่าความหนาของวัสดุรองหนุนโมแม่พิมพ์และโมผ้ายางเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.13 การติดตั้งและถอดแม่พิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.14 การติดตั้งและถอดผ้ายางเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.15 การปรับตั้งแรงกดพิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.16 การปรับตั้งตำแหน่งภาพพิมพ์เป็นไปตามลักษณะงานที่จะพิมพ์
2.17 การใช้งานหน่วยควบคุมเกี่ยวกับการล้างเครื่อง
2.2 การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งน้ำคลึงแม่พิมพ์กับแม่พิมพ์ เป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.3 การปรับตั้งรอบปริมาณการจ่ายน้ำเป็นไปตามสภาพของงานพิมพ์
2.4 การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งน้ำคลึงแม่พิมพ์กับลูกกลิ้งเกลี่ยน้ำเป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.5 การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งอินเตอร์มีเดียระหว่างลูกกลิ้งหมึกและลูกกลิ้งน้ำ เป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.6 การปรับตั้งลูกกลิ้งรับและส่งน้ำเป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.7 ปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งรับส่งหมึกเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
2.8 การปรับตั้งสกรูจ่ายหมึกพิมพ์ต้องปรับปริมาณหมึกให้สัมพันธ์กับลักษณะภาพพิมพ์ตามตำแหน่งสกูรจ่ายหมึก
2.9 การปรับรอบปริมาณการจ่ายหมึกพิมพ์เป็นไปตามลักษณะภาพที่พิมพ์

303043 ปรับตั้งส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

3.1 การปรับระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับตั้งให้สัมพันธ์กับประเภทกระดาษและความเร็ว
3.2 การปรับลมเป่าและลมดูดให้กระดาษลงสู่ถาดรับให้สัมพันธ์กับประเภทกระดาษและความเร็ว
3.3 การปรับอุปกรณ์พ่นแป้งและการเตรียมถาดเพื่องานพิมพ์ต่อเนื่องให้สัมพันธ์กับปริมาณกระดาษและชนิดของหมึกพิมพ์ เพื่อป้องกันการซับหลัง ตามรูปแบบของพื้นที่ของภาพพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ต้องผ่านสมรรถนะทักษะฝีมือการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการกระทุ้งกระดาษ
  2. ทักษะการปรับตั้งหน่วยป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  3. ทักษะการปรับตั้งหน่วยพาของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  4. ทักษะการปรับตั้งหน่วยกำกับฉากของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  5. ทักษะการปรับตั้งหน่วยน้ำของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  6. ทักษะการปรับตั้งหน่วยหมึกของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  7. ทักษะการปรับตั้งหน่วยพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  8. ทักษะการปรับตั้งหน่วยรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ออฟเซต
  2. ประเภทของเครื่องพิมพ์ออฟเซต
  3. โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการปรับตั้งและแก้ไขปัญหากระดาษให้อยู่กลางเครื่องพิมพ์
  2. ผลการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาสภาพยางลมดูดประเภทกระดาษให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  3. ผลการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาหน่วยป้อนเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  4. ผลการปรับตั้งและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์แยกกระดาษกันซ้อน
  5. ผลการแก้ไขปัญหากระดาษวิ่งให้ได้สะดวกไม่ติด
  6. ผลการปรับตั้งและแก้ไขปัญหากระดาษให้เข้าฉาก
  7. ผลการปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระดาษซ้อนได้ตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  8. ผลการกลับด้านพิมพ์ตามลักษณะงานต่าง ๆ
  9. ผลการถอดและติดตั้งลูกกลิ้งน้ำเป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์ 10. ผลการปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งน้ำคลึงแม่พิมพ์กับแม่พิมพ์ เป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
  11. ผลการปรับตั้งรอบปริมาณการจ่ายน้ำเป็นไปตามสภาพของงานพิมพ์
  12. ผลการปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งน้ำคลึงแม่พิมพ์กับลูกกลิ้งเกลี่ยน้ำเป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
  13. ผลการปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งอินเตอร์มีเดียระหว่างลูกกลิ้งหมึกและลูกกลิ้งน้ำ เป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
  14. ผลการปรับตั้งลูกกลิ้งรับและส่งน้ำเป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
  15. ผลปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งรับส่งหมึกเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  16. ผลการปรับตั้งสกรูจ่ายหมึกพิมพ์ต้องปรับปริมาณหมึกให้สัมพันธ์กับลักษณะภาพพิมพ์ตามตำแหน่งสกูรจ่ายหมึก
  17. ผลการปรับรอบปริมาณการจ่ายหมึกพิมพ์เป็นไปตามลักษณะภาพที่พิมพ์
  18. ผลการปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งหมึกคลึงแม่พิมพ์กับแม่พิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  19. ผลการปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งหมึกคลึงแม่พิมพ์กับลูกกลิ้งเกลี่ยหมึกเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  20. ผลการคำนวณหาค่าความหนาของวัสดุรองหนุนโมแม่พิมพ์และโมผ้ายางเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  21. ผลการติดตั้งและถอดแม่พิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  22. ผลการติดตั้งและถอดผ้ายางเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  23. ผลการปรับตั้งแรงกดพิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องพิมพ์
  24. ผลการปรับตั้งตำแหน่งภาพพิมพ์เป็นไปตามลักษณะงานที่จะพิมพ์
  25. ผลการใช้งานหน่วยควบคุมเกี่ยวกับการล้างเครื่อง
  26. ผลการปรับระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับตั้งให้สัมพันธ์กับประเภทกระดาษและความเร็ว
  27. ผลการปรับลมเป่าและลมดูดให้กระดาษลงสู่ถาดรับให้สัมพันธ์กับประเภทกระดาษและความเร็ว
  28. ผลการปรับอุปกรณ์พ่นแป้งและการเตรียมถาดเพื่องานพิมพ์ต่อเนื่องให้สัมพันธ์กับปริมาณกระดาษและชนิดของหมึกพิมพ์ เพื่อป้องกันการซับหลัง ตามรูปแบบของพื้นที่ของภาพพิมพ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. โครงสร้างของส่วนป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  2. ระบบการทำงานของส่วนป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  3. ระบบหมึกพิมพ์ของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  4. ระบบความชื้นของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  5. ระบบพิมพ์ของส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  6. โครงสร้างของส่วนป้อนของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  7. ระบบการทำงานของส่วนรับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
  8. อุปกรณ์พ่นแป้งและการเตรียมถาดเพื่องานพิมพ์ต่อเนื่องให้สัมพันธ์กับปริมาณกระดาษและชนิดของหมึกพิมพ์ เพื่อป้องกันการซับหลัง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การปรับตั้งตำแหน่งและทิศทางการกลับกระดาษ
  2. การจัดกระดาษเข้าหน่วยป้อน
  3. การเลือกใช้และปรับตั้งหัวลมป้อนกระดาษ 4. การปรับลมเป่าและลมดูดกระดาษ 5. การเลือกใช้และปรับตั้งอุปกรณ์แยกกระดาษ 6. การปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระดาษซ้อน
  7. การปรับตั้งสายพานพากระดาษและการปรับตั้งล้อกดกระดาษ
  8. การปรับตั้งฉากหน้าและฉากข้าง
  9. การปรับตั้งส่วนจับส่งกระดาษ
  10. การปรับตั้งกระดาษในกรณีพิมพ์ด้านหลัง
  11. การถอดและติดตั้งลูกกลิ้งน้ำ 12. การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งน้ำคลึงแม่พิมพ์กับแม่พิมพ์ 13. การปรับตั้งรอบปริมาณการจ่ายน้ำ
  14. การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งน้ำคลึงแม่พิมพ์กับลูกกลิ้งเกลี่ยน้ำ
  15. การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งอินเตอร์มีเดียระหว่างลูกกลิ้งหมึกและลูกกลิ้งน้ำ
  16. การปรับตั้งลูกกลิ้งรับและส่งน้ำ
  17. ปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งรับส่งหมึก
  18. การปรับตั้งสกรูจ่ายหมึกพิมพ์
  19. การปรับรอบปริมาณการจ่ายหมึกพิมพ์
  20. การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งหมึกคลึงแม่พิมพ์กับแม่พิมพ์
  21. การปรับตั้งแรงกดระหว่างลูกกลิ้งหมึกคลึงแม่พิมพ์กับลูกกลิ้งเกลี่ยหมึก
  22. การคำนวณหาค่าความหนาของวัสดุรองหนุนโมแม่พิมพ์และโมผ้ายาง
  23. การติดตั้งและถอดแม่พิมพ์ 24. การติดตั้งและถอดผ้ายาง
  25. การปรับตั้งแรงกดพิมพ์
  26. การปรับตั้งตำแหน่งภาพพิมพ์
  27. การปรับระยะปล่อยกระดาษของฟันจับลงสู่ถาดรับ 28. การปรับลมเป่าและลมดูดให้กระดาษลงสู่ถาดรับ 29. การเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันการซับหลังโดยการปรับอุปกรณ์พ่นแป้ง และการเตรียมถาดรองกระดาษเพื่อการพิมพ์ต่อเนื่อง ให้สัมพันธ์กับภาพพิมพ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทักษะเฉพาะทางการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น