หน่วยสมรรถนะ

การวางแผนและควบคุมการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-3-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและควบคุมการพิมพ์ในงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและควบคุมงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน โดยวางแผนวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงานพิมพ์ของช่างพิมพ์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเสร็จทันตามกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

304071 วางแผนวัสดุทางการพิมพ์ที่ต้องใช้งานพิมพ์

1.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณงานพิมพ์ได้ครบถ้วน
1.2 กำหนดปริมาณวัสดุทางการพิมพ์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานพิมพ์ให้เพียงพอตามข้อมูลปริมาณงาน
1.3 นำเสนอแผนการใช้วัสดุในงานพิมพ์ได้ทันต่อการใช้งาน

304072 ควบคุมการปฎิบัติงานใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

2.1 ควบคุมการปฏิบัติงานพิมพ์ให้เป็นไปตามกำหนดเสร็จ
2.2 บันทึกข้อมูลปริมาณงานพิมพ์ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.3 จัดทำเอกสารสรุปการปฏิบัติงานไสสันทากาวพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบื้องต้น(XXX05)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวางแผนวัสดุที่ใช้ในงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  2. ความสามารถในการจัดทำแผนการใช้วัสดุพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  3. ความสามารถในการกำหนดเสร็จของงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  4. ความสามารถในการควบคุมงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนให้ทันกำหนดเสร็จ
  5. ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมการผลิต
  2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของวัสดุในงานพิมพ์ป้อนม้วน
  3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานพิมพ์ออฟเซต
  4. เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. สัมภาษณ์
  2. ปฏิบัติให้คณะกรรมการดู
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานพิมพ์ออฟเซต เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. การวางแผนความต้องการวัสดุ เป็นการวางแผนวัสดุหลักที่ใช้ในการพิมพ์ โดยคำนวณปริมาณของกระดาษแต่ละชนิด ปริมาณหมึกพิมพ์ที่ต้องใช้ และจำนวนน้ำยาฟาวน์เทนที่ต้องใช้
  2. การควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานพิมพ์ที่ออก การเสร็จของงานพิมพ์ออกได้ตามเวลาที่กำหนด และการใช้กระดาษเสียเริ่มต้นอยู่ในมาตรฐานของเครื่องพิมพ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การวางแผนและควบคุมการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
การวางแผนและควบคุมการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน