หน่วยสมรรถนะ

การตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษางานพิมพ์สกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-3-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษางานพิมพ์สกรีน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์สกรีน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน ในด้านความถูกต้อง และเรียบร้อย ตามข้อกำหนดคุณภาพงานพับที่กำหนดในองค์กร และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้อย่างครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301031 การทำแห้ง

1.1 เลือกวิธีการทำแห้งให้เหมาะสมกับประเภทของหมึกพิมพ์สกรีน
1.2 เลือกเครื่องอบแห้งให้เหมาะสมกับประเภทของหมึกพิมพ์สกรีน

301032 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน

2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของลวดลาย
2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของงานพิมพ์
2.3 ตรวจสอบเฉดสีและค่าความผิดเพี้ยนของสีที่ใช้พิมพ์ให้ตรงตามใบปรู๊ฟ
2.4 ตรวจสอบการยึดติดของหมึกพิมพ์กับวัสดุใช้พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  6. เลือกวิธีการทำแห้งให้เหมาะสมกับประเภทของหมึกพิมพ์สกรีนได้ถูกต้อง
  7. เลือกเครื่องอบแห้งให้เหมาะสมกับประเภทของหมึกพิมพ์สกรีนได้ถูกต้อง
  8. รู้วิธีการใช้งานระบบทำแห้งได้ถูกต้อง
  9. ตรวจเช็คความถูกต้องของลวดลายที่พิมพ์กับใบปรู๊ฟได้ถูกต้อง
  10. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของงานพิมพ์โดยการสุ่มตรวจได้ถูกต้อง
  11. ใช้เครื่องมือ spectrophotometerและกล้องส่องเม็ดสกรีนกำลังขยาย 10X,20X ได้ถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  12. กระบวนการแห้งตัวของหมึกพิมพ์
  13. ประเภทของเครื่องอบแห้ง
  14. วิธีการทำงานของระบบทำแห้ง
  15. วิธีการคำนวณค่าความผิดเพี้ยนของเฉดสี
  16. คุณสมบัติของหมึกพิมพ์สกรีน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. สามารถเลือกวิธีการทำแห้งให้เหมาะสมกับประเภทของหมึกพิมพ์สกรีนได้ถูกต้อง
  2. สามารถเลือกเครื่องอบแห้งให้เหมาะสมกับประเภทของหมึกพิมพ์สกรีนได้ถูกต้อง
  3. สามารถใช้งานระบบทำแห้งได้ถูกต้อง
  4. สามารถตรวจเช็คความถูกต้องของลวดลายที่พิมพ์กับใบปรู๊ฟได้ถูกต้อง
  5. สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงของงานพิมพ์โดยการสุ่มตรวจได้ถูกต้อง
  6. สามารถใช้เครื่องมือ spectrophotometerและกล้องส่องเม็ดสกรีนกำลังขยาย 10X,20X ได้ถูกต้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. รู้ถึงกระบวนการแห้งตัวของหมึกพิมพ์
  2. รู้ถึงประเภทของเครื่องอบแห้ง
  3. รู้ถึงวิธีการทำงานของระบบทำแห้ง
  4. สามารถคำนวณค่าความผิดเพี้ยนของเฉดสี
  5. รู้ถึงคุณสมบัติของหมึกพิมพ์สกรีน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. กระบวนการแห้งตัว ได้แก่ แห้งโดยทำปฏิกิริยากับอากาศ, แห้งโดยการระเหย, แห้งโดยสารเคมี, แห้งโดยสารเคมี
  2. เครื่องอบแห้ง ได้แก่ เครื่องอบแบบลมร้อน, เครื่องอบแก้งแบบอัดอากาศ, เครื่องอบยูวี, เครื่องอบแห้งแบบใช้รังสีอินฟาเรด
  3. ตรวจสอบค่าความดำหมึกพิมพ์และค่าสี ได้โดยใช้เครื่องมือ spectrophotometer
  4. การตรวจสอบการยึดติดของหมึกพิมพ์ ทำได้โดยใช้เทปกาวลอกหมึกจากวัสดุใช้พิมพ์
  5. การทดสอบความเที่ยงตรง ได้โดย กล้องส่องเม็ดสกรีนกำลังขยาย 10X,20X
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษางานพิมพ์สกรีน
การตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษางานพิมพ์สกรีน