หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการตรวจสอบคุณภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-2-160ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมการตรวจสอบคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  พนักงานจัดการคุณภาพการพิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ และรายงานผลที่สามรถให้คำรับรองได้ในระดับต้นด้านการจัดการคุณภาพการพิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการคุณภาพการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

601011 เตรียมขั้นตอนการทำงาน

1.1เตรียมข้อมูลรายละเอียดสิ่งพิมพ์และกระบวนการผลิตได้ครบถ้วน
1.2 เตรียมการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตสิ่งพิมพ์ และวิธีการสุ่มตรวจ
1.3 เตรียมรายละเอียดข้อกำหนดงานของการผลิตและมาตรฐาน

601012 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ

2.1เตรียมเครื่องมือในการทดสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพได้ครบถ้วน
2.2เตรียมข้อมูลการตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสุ่มตรวจทางสถิติ

601013 เตรียมเอกสารในการตรวจสอบ

3.1 เตรียมเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพได้ครบถ้วน
3.2 จัดทำแนวทางในการใช้เอกสารเพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การผลิตสิ่งพิมพ์
  2. สิ่งพิมพ์และกระบวนการผลิต
  3. เครื่องมือเทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพ
  4. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพได้
  5. วิธีการสุ่มตรวจ และมาตรฐานการสุ่มตรวจ
  6. สามารถอธิบายรายละเอียดข้อกำหนดในการตรวจสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการประกันคุณภาพงานพิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันด้านการประกันคุณภาพงานพิมพ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ในการประเมินด้านการแก้ไขและปัญหาควรระบุวัสดุที่ใช้พิมพ์ และระบบการพิมพ์ที่ใช้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การประเมินความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้และการสัมภาษณ์
  2. การประเมินทักษะจากวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกันตามกรณีศึกษา

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การดำเนินงานประกันคุณภาพขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  วิธีและขั้นตอนการดำเนินตามกระบวนการผลิตของแต่ละสถานประกอบการณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การทดสอบจากกรณีศึกษา

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมการตรวจสอบคุณภาพ
ยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ