หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-2-157ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนเบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบื้องต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนตามแผนการบำรุงรักษา และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ช่างพิมพ์ออฟเซต

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

304051 ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์หลังปฎิบัติงาน

1.1เก็บกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ออกจากหน่วยพับตัดให้เรียบร้อย
1.2ถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้เครื่อง
1.3ทำความสะอาดผ้ายาง และ โมแม่พิมพ์ให้สะอาด
1.4ทำความสะอาดลูกกลิ้งหมึกให้สะอาด
1.5เช็ดทำความสะอาดลูกกลิ้งน้ำให้สะอาด
1.6ทำความสะอาดหน่วยพับตัดให้สะอาด
1.7เช็ดบริเวณโดยรอบเครื่องพิมพ์ให้สะอาด

304052 ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ในหน่วยตัด ให้พร้อมใช้งาน

2.1 ตรวจสอบยางรองตัดให้มีคุณภาพที่ใช้งานได้
2.2 ตรวจสอบใบมีด (cutting knife) ให้มีคุณภาพที่ใช้งานได้
2.3 ตรวจสอบใบพับให้มีคุณภาพที่ใช้งานได้
2.4 ตรวจสอบเข็มจิกกระดาษให้มีคุณภาพที่ใช้งานได้
2.5 ตรวจสอบลูกกลิ้งหนีบกระดาษ (nipping roller) ให้มีคุณภาพที่ใช้งานได้

304053 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ web guide roller

3.1 ตรวจสอบผิวลูกกลิ้งต้องไม่รอยชำรุด ไม่มีการสะสมของขุยกระดาษ
3.2 ตรวจสอบการหมุนของลูกกลิ้งต้องไม่สะดุด

304054 ตรวจสอบเบรก

4.1 ตรวจสอบเบรกให้สามารถทำงานได้ตามปกติ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ตาไม่บอดสี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การระบุจุดหรือตำแหน่งการบำรุงรักษา และการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  2. การทำแผนการดำเนินการบำรุงรักษา
  3. การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์หลังปฏิบัติงาน และบริเวณโดยรอบเครื่องพิมพ์
  4. การตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนให้พร้อมใช้งาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หลักการของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  2. ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนและการบำรุงรักษา
  3. แผนบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เครื่องพิมพ์สะอาด ปราศจากคราบหมึกพิมพ์ที่โมแม่พิมพ์ โมยาง และลูกกลิ้งต่างๆ
  4. ส่วนประกอบในหน่วยพับของเครื่องพิมพ์ ได้รับการดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษา
  5. web guide roller ได้รับการดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษา
  6. เบรก ได้รับการบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษา
  7. ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  8. สภาพเครื่องพิมพ์มีความพร้อมใช้งาน และทำงานได้ตามปกติ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ต้องมีคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และแผนการบำรุงรักษา
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบและการสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. การเก็บกระดาษโดยถอยกระดาษกลับและเดินเครื่องในทิศทางการพิมพ์ โดยสาวกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
  2. การถอดแม่พิมพ์โดยปลด clush gear ของหน่วยพับตัด ปลดหัวตัดและเป่าฝุ่น เพื่อเดินเครื่องถอยหลัง เพื่อถอดแม่พิมพ์
  3. การล้างทำความสะอาดผ้ายางโดยใช้น้ำยาล้างผ้ายางให้ที่ถูกต้อง
  4. การล้างทำความสะอาดลูกกลิ้งหมึกโดยใช้น้ำยาล้างลูกกลิ้งหมึกให้ที่ถูกต้
  5. การทำความสะอาดลูกกลิ้งพากระดาษ แผงพับ (former) โดยการเป่าฝุ่น และใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาด
  6. ยางรองตัดที่ใช้งานได้ต้องตัดกระดาษขาด
  7. คุณภาพใบมีดต้องคม สมบูรณ์ ฟันใบมีดอยู่ครบ และไม่บิ่น
  8. ใบพับตรวจสอบโดยวัดความสูงของใบพับ และใบพับตรง ไม่คดงอ
  9. เข็มจิกกระดาษ ต้องมีจำนวนที่ครบถ้วน มีความคม เข็มตรง ไม่หักงอ
  10. คุณภาพลูกกลิ้งหนีบกระดาษ มี 2 ลักษณะ คือ ลูกกลิ้งยางใช้จำนวนม้วนไม่มาก และลูกกลิ้งเหล็กที่ขึ้นลาย ใช้จำนวนม้วนมาก ส่วนใหญ่ใช้ลูกกลิ้งเหล็ก ดูผิวลูกกลิ้งเหล็กไม่สึก และดูการวางตำแหน่งที่ถูกต้อง
  11. คุณภาพผ้าเบรกและน้ำมันเบรกต้องอยู่ในระดับตามเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการใช้เครื่อง ถ้าเบรกมีปัญหา ทำให้กระดาษหย่อน การตรวจสอบจะตรวจที่ clearance brake
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีการและขั้นตอนการล้างทำความสะอาดเครื่องพิมพ์หลังปฏิบัติงาน
  2. วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบส่วนประกอบในหน่วยพับ/ตัด ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  3. วิธีการและขั้นตอนการบำรุงรักษา web guide roller ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  4. วิธีการและขั้นตอนการบำรุงรักษาเบรคของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนเบื้องต้น
บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนเบื้องต้น

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน