หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนพิมพ์งานพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-2-155ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน พิมพ์งานพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน พิมพ์งานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการพิมพ์ที่โรงพิมพ์กำหนด และถูกต้องตามใบสั่งงานพิมพ์ รวมทั้งแก้ปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นในการใช้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบการวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ช่างพิมพ์ออฟเซต

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

304031 ใส่แม่พิมพ์

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแม่พิมพ์ให้ตรงกับใบสั่งงานก่อนใส่
1.2 ใส่แม่พิมพ์บนโมแม่พิมพ์ในแต่ละหน่วยพิมพ์ให้ถูกต้องตามลักษณะเครื่องพิมพ์และคู่มือการใช้เครื่องพิมพ์
1.3 ตรวจสอบแม่พิมพ์ที่ใส่ในแต่ละหน่วยพิมพ์ให้มีความเรียบร้อย

304032 ร้อยกระดาษเข้าเครื่อง

2.1 ตรวจสอบม้วนกระดาษให้ถูกต้องตามข้อมูลงานพิมพ์จากใบสั่งงานพิมพ์
2.2 เลือก tower เพื่อร้อยกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่พิมพ์ และลักษณะเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์
2.3 ปรับตำแหน่งโมแม่พิมพ์ ให้ระยะ cut off ตรงกันทุกม้วน
2.4 ใส่ clush ที่หน่วยพิมพ์ในหน่วยพิมพ์ที่ใช้งานให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้เครื่อง
2.5 เตรียมหัวกระดาษเพื่อร้อยเข้าหน่วยพิมพ์ให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้เครื่อง
2.6 เดินเครื่องพิมพ์เพื่อพากระดาษร้อยเข้าหน่วยพิมพ์จนถึงหน่วยพับให้ครบตามลักษณะงานพิมพ์ โดยไม่เกิดปัญหากระดาษขาด หรือยับ

304033 ปรับระยะตัดให้ตรงกับตำแหน่งภาพพิมพ์

3.1 ปรับให้ภาพพิมพ์ที่ตัดแล้วให้มีตำแหน่งตรงกันทุกม้วนพิมพ์
3.2 ปรับให้ภาพพิมพ์ที่ตัดแล้วมีแต่ละหน้าครบถ้วน

304034 ปรับตั้งหน่วยพับ

4.1 ปรับตั้งรูปแบบการพับและจำนวนครั้งของการพับให้ถูกต้องตามใบสั่งพิมพ์
4.2 ปรับตั้งระยะพับให้เหมาะสมตามลักษณะงานพิมพ์
4.3 ตรวจสอบตำแหน่งม้วนกระดาษให้ตรงกันทุกม้วนก่อนเข้าหน่วยพับ

304035 พิมพ์และตรวจสอบการเรียงหน้า

5.1 ตรวจสอบสิ่งพิมพ์มีการเรียงหน้าถูกต้องตามตัวอย่างงานพิมพ์และใบสั่งพิมพ์

304036 ปรับตำแหน่งภาพพิมพ์ (Register & Cutoff & ระยะพับ)

6.1 ปรับตำแหน่งเครื่องหมายพับให้ตรงกับระยะพับ
6.2 ปรับเครื่องหมายรีจิสเตอร์แต่ละสีบนภาพพิมพ์ให้ตรงกัน

304037 ปรับสีภาพพิมพ์ (ปริมาณจ่ายหมึกและสมดุลน้ำหมึก)

7.1 ปรับสมดุลการจ่ายน้ำและหมึกพิมพ์ ให้ถูกต้อง
7.2 ตรวจสอบสีภาพพิมพ์ให้ถูกต้องตามแผ่นปรู๊ฟสี
7.3 ปรับการจ่ายหมึกพิมพ์แต่ละสีเพื่อให้สีถูกต้องตามแผ่นปรู๊ฟสี
7.4 ควบคุมความสม่ำเสมอของสีบนภาพพิมพ์แต่ละฉบับ (เล่ม)

304038 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของภาพพิมพ์

8.1 เปรียบเทียบภาพพิมพ์กับภาพต้นฉบับ ให้มีสีถูกต้องและใกล้เคียงที่สุด
8.2 ตรวจสอบตำแหน่งภาพพิมพ์ให้ถูกต้อง

304039 ปรับตั้งอุปกรณ์ในการทำแห้ง

9.1 ปรับอุณหภูมิของหน่วยทำแห้ง หน่วยทำเย็น (cooling unit) และหน่วยจ่ายซิลิโคน (silicone applicator)ให้ตรงกับที่ผู้ผลิตหมึกพิมพ์และกระดาษระบุไว้
9.2 ตรวจคุณภาพงานพิมพ์ที่ออกมาแห้งตัวได้อย่างสมบูรณ์ และเรียบร้อย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ตาไม่บอดสี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการใส่แม่พิมพ์ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนให้ถูกต้องตามลักษณะเครื่องพิมพ์และคู่มือการใช้เครื่องพิมพ์
  2. ความสามารถในการเลือกtower เพื่อร้อยกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่พิมพ์ และลักษณะเครื่องพิมพ์
  3. ความสามารถในการร้อยกระดาษเข้าเครื่องให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้เครื่อง
  4. ความสามารถในการปรับตำแหน่งโมแม่พิมพ์ ให้ระยะ cut off ตรงกันทุกม้วน
  5. ความสามารถในการใส่ clush ที่หน่วยพิมพ์ในหน่วยพิมพ์ให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้เครื่อง
  6. ความสามารถในการเดินเครื่องพิมพ์เพื่อพากระดาษร้อยเข้าหน่วยพิมพ์จนถึงหน่วยพับให้ครบตามลักษณะงานพิมพ์ โดยไม่เกิดปัญหากระดาษขาด หรือยับ
  7. ความสามารถในการปรับระยะตัดให้ตรงกับตำแหน่งภาพพิมพ์
  8. ความสามารถในการปรับตั้งรูปแบบการพับและจำนวนครั้งของการพับให้ถูกต้องตามใบสั่งพิมพ์
  9. ความสามารถในการปรับตั้งระยะพับให้เหมาะสมตามลักษณะงานพิมพ์
  10. ความสามารถในการปรับตั้งม้วนกระดาษให้ตรงกันทุกม้วนก่อนเข้าหน่วยพับ
  11. ความสามารถในการพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  12. ความสามารถในการตรวจสอบสิ่งพิมพ์มีการเรียงหน้าถูกต้องตามตัวอย่างงานพิมพ์และใบสั่งพิมพ์
  13. ความสามารถในการปรับตำแหน่งภาพพิมพ์บนกระดาษ โดยให้เครื่องหมายพับให้ตรงกับระยะพับ และเครื่องหมายรีจิสเตอร์แต่ละสีบนภาพพิมพ์ให้ตรงกัน
  14. ความสามารถในการปรับสมดุลการจ่ายน้ำและหมึกพิมพ์ ให้ได้สีหมึกพิมพ์ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาการพิมพ์
  15. ความสามารถในการปรับการจ่ายหมึกพิมพ์แต่ละสีเพื่อให้สีถูกต้องตามแผ่นปรู๊ฟสี และมีความสม่ำเสมอของสีบนภาพพิมพ์แต่ละฉบับ (เล่ม)
  16. ความสามารถในการตรวจสอบสีภาพพิมพ์ให้ถูกต้องตามแผ่นปรู๊ฟสี
  17. ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดค่าความดำในการตรวจสอบสีภาพพิมพ์
  18. ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของภาพพิมพ์
  19. ความสามารถในการปรับอุณหภูมิของหน่วยทำแห้ง หน่วยทำเย็น และหน่วยจ่ายซิลิโคน ให้ตรงกับที่ผู้ผลิตหมึกพิมพ์และกระดาษระบุไว้ 20. ความสามารถในการตรวจสอบการแห้งตัวของหมึกพิมพ์บนภาพพิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ และการทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใส่แม่พิมพ์ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการร้อยกระดาษเข้าเครื่องให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่พิมพ์ และลักษณะเครื่องพิมพ์ และถูกต้องตามคู่มือการใช้เครื่อง
  5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้พิมพ์งานพิมพ์ได้คุณภาพงานถูกต้องตรงกับใบสั่งงาน
  6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษให้มีระยะ cut off ตรงกันทุกม้วน
  7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งส่วนพับ/ตัดของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  8. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพับในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  9. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  10. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสีทางการพิมพ์
  11. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือควบคุมคุณภาพ ได้แก่ แถบควบคุมคุณภาพ เครื่องวัดความดำ
  12. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของหมึกพิมพ์ และสมบัติของหมึกพิมพ์
  13. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแห้งตัวของหมึกพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ความถูกต้องของการใส่แม่พิมพ์ในเครื่องพิมพ์
  4. ความเรียบร้อยของแม่พิมพ์ที่ใส่ในเครื่องพิมพ์
  5. ความถูกต้องของม้วนกระดาษที่ร้อยใส่ในเครื่องพิมพ์
  6. ความถูกต้องของระยะ cut off ของม้วนกระดาษตรงกันทุกม้วน
  7. การเดินม้วนกระดาษในเครื่องพิมพ์ราบรื่น ไม่ติดขัด
  8. ผลงานแผ่นพิมพ์ที่ตัดแล้วมีขนาดถูกต้อง ตรงกับทุกม้วน และภาพพิมพ์ไม่ถูกตัดขาด
  9. ผลงานแผ่นพับที่พับแล้วมีรูปแบบการพับถูกต้องตามใบสั่งพิมพ์
  10. ผลงานพิมพ์ที่พับแล้วมีการเรียงหน้าถูกต้องตามตัวอย่างงานพิมพ์และใบสั่งพิมพ์
  11. ผลงานพิมพ์มีภาพพิมพ์ทุกสีตรงกันทุกฉบับ
  12. ผลงานพิมพ์มีสีภาพพิมพ์ให้ถูกต้องตามแผ่นปรู๊ฟสี และสม่ำเสมอสีเหมือนกันทุกฉบับ
  13. ผลงานพิมพ์มีการแห้งตัวของหมึกพิมพ์สมบูรณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ในการประเมินทักษะการใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อวนม้วนควรระบุประเภทเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อวนม้วนที่ใช้ทดสอบ และมีคู่มือการใช้เครื่องประกอบการทดสอบด้วย
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบและการสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. การตรวจสอบก่อนใส่แม่พิมพ์บนโมแม่พิมพ์ โดยตรวจสอบหน้าภาพพิมพ์และสีที่จะพิมพ์ตรงกับโมแม่พิมพ์
  2. ระบบการใส่แม่พิมพ์ในเครื่องพิมพ์ของบริษัทต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ต้องศึกษาจากคู่มือการใช้เครื่อง
  3. การตรวจสอบความเรียบร้อยของแม่พิมพ์ที่ใส่ในแต่ละหน่วยพิมพ์ เป็นการตรวจสอบให้แม่พิมพ์แนบสนิทกับโมแม่พิมพ์ไม่มีรอยบุบ รอยนูน หรือขี้หมึกติดผิวโม
  4. ข้อมูลงานพิมพ์ที่ตรวจสอบประกอบด้วยชื่องานพิมพ์ พิมพ์รูปแบบ (format) หน้าเดียว/สองหน้า จำนวนหน้า จำนวนสี จำนวนหน้า เพื่อกำหนดจำนวนม้วนกระดาษที่ร้อยเข้าเครื่อง และเลือก tower ที่เหมาะสม
  5. การเลือก tower ร้อยกระดาษ จะพิจารณาจากจำนวนหน้า จำนวนสี ลำดับหน้าสิ่งพิมพ์
  6. การปรับตำแหน่งโมแม่พิมพ์ โดยใช้การใส่ mark หรือ สังเกตจาก ตำแหน่ง gap ของโมแม่พิมพ์ต้องตรงกัน
  7. การพิมพ์จำเป็นต้องให้ clush on ในหน่วยพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ และต้องปลด clush ในหน่วยพิมพ์ที่ไม่ใช้งาน
  8. การเตรียมหัวกระดาษโดยฉีกและพับปลายกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้ด้านยาวอยู่ด้าน operator
  9. การเดินเครื่องพิมพ์ช้า ๆ ที่ crawling speed เพื่อพากระดาษร้อยเข้าเครื่องพิมพ์ ตามหน่วยพิมพ์ที่ใช้งาน และรูปแบบงานพิมพ์ จนถึงหน่วยพับ ( folding unit) ตามจำนวนม้วน
  10. ระยะตัดเป็นระยะ cut off โดยพิจารณาจากงานพิมพ์แต่ละม้วนพิมพ์ต้องมีตำแหน่งเลขหน้าตรงกันทุกหน้า
  11. รูปแบบการพับมีหลายวิธี ได้แก่ การพับตั้งฉาก การพับขนาน รวมถึงการปรับจำนวนครั้งของการพับให้ได้ขนาดสิ่งพิมพ์ที่ถูกต้องตามรายละเอียดงานพิมพ์
  12. ระยะพับหมายถึง การพับแบบให้ขอบเสมอเท่ากัน หรือเหลื่อมกัน โดยมักจะพับเหลื่อมเพื่อนำไปใช้ในเครื่องสอดยก (inserting machine) หรือ เพื่อให้ขอบตัดเจียนมีน้อยลง
  13. ตำแหน่งม้วนกระดาษก่อนเข้าหน่วยพับมีความสำคัญต่อตำแหน่งภาพพิมพ์บนกระดาษ ถ้าตำแหน่งม้วนไม่ตรงกันมีผลให้ขอบกระดาษไม่ตรงกันได้
  14. การปรับสมดุลการจ่ายน้ำและหมึกพิมพ์ โดยไม่ให้เกิดปัญหาการพิมพ์ เช่น สกัม รอยน้ำ
  15. การตรวจสีภาพพิมพ์ให้ถูกต้องตามแผ่นปรู๊ฟสีโดยเปรียบเทียบด้วยตาและใช้เครื่องมือวัด
  16. การปรับปริมาณหมึกพิมพ์แต่ละสีที่จ่ายบนวัสดุใช้พิมพ์ต้องควบคุมให้สม่ำเสมอทุกฉบับ
  17. สีบนภาพพิมพ์แต่ละฉบับมีความสม่ำเสมอให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ (ค่า +/- ของค่าความดำแต่ละสี) โดยค่าความดำของหมึกพิมพ์แต่ละสีต้องควบคุมให้ได้ตามข้อกำหนดคุณภาพของโรงพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ และหมึกพิมพ์ที่ใช้
  18. คุณภาพงานพิมพ์ที่แห้งตัวแล้วต้องไม่มีรอยเลอะหรือแห้งกรอบ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีการและขั้นตอนในการใส่แม่พิมพ์ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  2. วิธีการและขั้นตอนในการร้อยม้วนกระดาษในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  3. วิธีการและขั้นตอนในการปรับตั้งหน่วยพับ/ตัดของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  4. วิธีการและขั้นตอนในการปรับจ่ายหมึกและจ่ายน้ำของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  5. วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
  6. วิธีการและขั้นตอนการปรับตั้งอุปกรณ์ทำแห้ง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนพิมพ์งานพิมพ์
ใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนพิมพ์งานพิมพ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน