หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-2-154ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมเครื่องพิมพ์ป้อนม้วนสำหรับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน โดยใส่ม้วนกระดาษ ปรับตั้งส่วนพิมพ์ ส่วนพับ ส่วนทำแห้ง และส่วนควบคุมให้สามารถพิมพ์งานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานพิมพ์ที่กำหนด และตามลักษณะงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ช่างพิมพ์ออฟเซต

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

304021 ใส่กระดาษเข้า Rell stand

1.1 ใส่ม้วนกระดาษให้ถูกต้องตรงกับทิศทางการคลี่ม้วน
1.2 ติดเทปกาวในตำแหน่งที่ถูกต้องและป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ได้ราบรื่น ต่อเนื่อง
1.3 ปรับตำแหน่งม้วนกระดาษซ้าย-ขวาให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

304022 ปรับตั้งส่วนพิมพ์ ใส่ผ้ายาง รองหนุน ระบบความชื้น ระบบหมึก ปรับตั้งลูกกลิ้งหมึก

2.1 ตรวจสอบความหนาของผ้ายางให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
2.2 ตรวจสอบค่าการรองหนุนของแต่ละหน่วยพิมพ์ให้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์และถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
2.3 ตรวจสอบอัตราการเบียดของลูกกลิ้งทั้งในระบบความชื้นและระบบหมึกให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
2.4 ตรวจสอบอัตราการเปิดปิดของลิ้นควบคุมการจ่ายหมึกพิมพ์ให้ทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
2.5 ปรับพื้นที่การจ่ายน้ำและหมึกพิมพ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของงานพิมพ์
2.6 ปรับตั้งการจ่ายหมึกตามพื้นที่พิมพ์บนแม่พิมพ์ (pre setting) .ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

304023 ปรับตั้งส่วนพับ

3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความคมของเข็มจิกกระดาษให้มีความพร้อมในการทำงาน
3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความคมของใบมีดตัด (cutting blade) .ให้มีความพร้อมในการทำงาน
3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบพับให้มีความพร้อมในการทำงาน
3.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบมีดกริ้ปเปอร์ (gripper blade)
3.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของยางรองตัดให้มีความพร้อมในการทำงาน
3.6 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบมีดผ่ากระดาษให้มีความพร้อมในการทำงาน
3.7 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกกลิ้งพากระดาษ (nipping roller)ให้มีความพร้อมในการทำงาน

304024 ปรับตั้งส่วนทำแห้ง

4.1 ตรวจสอบแรงดันของถังแก๊สให้มีความดันที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
4.2 ปรับตั้งอุณหภูมิในเตาอบให้ถูกต้องตามหมึกพิมพ์ที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ
4.3 ปรับตั้งลูกกลิ้งทำความเย็น (chill roller) ให้ทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
4.4 ตรวจสอบอัตราส่วนของซิลิโคนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

304025 ปรับตั้งส่วน Sheeter

5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของมีดตัดให้มีความพร้อมในการทำงาน
5.2 ปรับตั้งอุณหภูมิใบมีดให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

304026 ปรับตั้งส่วนควบคุม

6.1 ตรวจสอบการทำงานของส่วนควบคุมให้มีความพร้อมที่จะใช้งานพิมพ์ และถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
6.2 ตรวจสอบการทำงานของส่วนควบคุมเมื่อได้รับข้อมูล preset .ให้ ปรับหมึกพิมพ์และปรับน้ำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ตาไม่บอดสี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการใส่ม้วนกระดาษในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนได้ถูกต้อง สามารถวิ่งกระดาษได้ราบรื่น ต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาในการพิมพ์
  2. ความสามารถในการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ในส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ได้แก่ การรองหนุนโมยาง การปรับตั้งระบบทำชื้น และระบบหมีก การปรับตั้งกลไกควบคุมการจ่ายหมึกพิมพ์ให้ทำงานถูกต้อง และเหมาะสมกับพื้นที่ของงานพิมพ์
  3. ความสามารถในการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ในส่วนพับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ได้แก่ การตรวจสอบความพร้อมของเข็มจิกกระดาษ ใบมีดตัด ใบพับ ใบมีดกริ๊ปเปอร์ ยางรองตัด ใบมีดผ่ากระดาษ และลูกกลิ้งพากระดาษให้มีความพร้อมในการทำงาน
  4. ความสามารถในการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ในส่วนทำแห้งของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ได้แก่ ถังแก๊ส เตาอบ ลูกกลิ้งทำความเย็น ให้มีความพร้อมในการทำงาน
  5. ความสามารถในการปรับตั้งมีดตัดในส่วน sheeter ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน รวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของมีดตัดให้มีความพร้อมในการทำงาน
  6. ความสามารถในการปรับตั้งส่วนควบคุมของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนให้มีความพร้อมในการทำงาน
  7. ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการปรับตั้งส่วนต่าง ๆ ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน เช่น ไมโครมิเตอร์ในวัดความหนาผ้ายาง
  8. ความสามารถในการคำนวณการรองหนุนผ้ายางที่โมยาของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  9. ความสามารถในการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนอย่างปลอดภัย (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งส่วนป้อนกระดาษองเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งส่วนพับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งส่วนทำแห้งของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  8. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งส่วนตัดแผ่น (sheeter) ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
  9. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งส่วนควบคุมของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการใส่ม้วนกระดาษถูกต้องตรงกับทิศทางการคลี่ม้วน และอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  4. ผลจากการเดินม้วนกระดาษในเครื่องพิมพ์อฟเซตป้อนม้วนได้ราบรื่น มีความตึงเหมาะสม
  5. การรองหนุนแต่ละหน่วยพิมพ์ได้เหมาะสมกับวัสดุใช้พิมพ์และถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์ 6. การเบียดของลูกกลิ้งทั้งในระบบความชื้นและระบบหมึกมีความถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  7. อัตราการเปิดปิดของลิ้นควบคุมการจ่ายหมึกพิมพ์ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  8. ผลงานพิมพ์จากการปรับพื้นที่การจ่ายน้ำและหมึกพิมพ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของงานพิมพ์
  9. ผลงานพิมพ์จากการปรับตั้งการจ่ายหมึกตามพื้นที่พิมพ์บนแม่พิมพ์ (pre setting) .ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  10. ส่วนประกอบในส่วนพับ ได้แก่ เข็มจิกกระดาษ ใบมีดตัด ใบพับ ใบมีดกริ๊ปเปอร์ ยางรองตัด ใบมีดผ่ากระดาษ ลูกกลิ้งพากระดาษมีความสมบูรณ์ และพร้อมในการใช้งาน
  11. ผลงานจากการปรับตั้งส่วนพับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตให้พับงานพิมพ์ได้ถูกต้อง เรียบร้อย
  12. ถังแก๊สในส่วนทำแห้งมีแรงดันถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  13. อุณหภูมิในเตาอบได้มีการปรับตั้งถูกต้องตามหมึกพิมพ์ที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ
  14. การทำงานของลูกกลิ้งทำความเย็นถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  15. อัตราส่วนของซิลิโคนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  16. ผลงานพิมพ์ที่ออกมาจากส่วนทำแห้งสามารถแห้งตัวได้สมบูรณ์
  17. ใบมีดตัดของส่วน sheeter มีความพร้อมในการทำงาน
  18. อุณหภูมิใบมีดได้มีการปรับตั้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  19. ผลงานจากการปรับตั้งส่วน sheeter ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตให้ตัดงานพิมพ์ได้ถูกต้อง เรียบร้อย
  20. การทำงานของส่วนควบคุมมีความพร้อมที่จะใช้งานพิมพ์ และถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  21. ผลงานจากการปรับตั้งส่วนควบคุมให้ปรับหมึกพิมพ์และปรับน้ำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการพิมพ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1 แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบความรู้ในการเตรียมเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ในการประเมินทักษะการเตรียมเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนควรระบุประเภทเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนใช้ทดสอบ และมีคู่มือการใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนประกอบการทดสอบด้วย
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบความรู้และการสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และผลงานที่ได้จากเตรียมเครื่องพิมพ์ และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผ้ายางสำหรับการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทไม่มีฟองอากาศ (non compressible) มีความหนา 1.65 มม. และประเภทมีฟองอากาศ (compressible) มีความหนา 1.95 มม. การใช้ผ้ายางให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้เครื่องพิมพ์ และลักษณะการพิมพ์
  2. การตรวจสอบความหนาของผ้ายางใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาเพื่อคำนวณการรองหนุนให้ถูกต้อง
  3. การตรวจสอบค่าการรองหนุนจะตรวจสอบหลังใส่ผ้ายางในโมผ้ายางแล้วโดยการใช้ cylinder gauge หรือดูแถบเส้นหมึกพิมพ์บนโมผ้ายางที่ได้จากการกดโมพิมพ์บนโมผ้ายาง โดยควรมีความหนาเส้นประมาณ 15-17 มม.
  4. การตรวจสอบอัตราการเบียดระหว่างลูกกลิ้งกับลูกกลิ้ง ใช้ฟิลเลอร์เกจ หรือดูความหนาของเส้นแรงกด (nip) เมื่อหมุนแยกจากกัน โดยต้องเป็นไปตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
  5. การตรวจสอบอัตราการเบียดระหว่างลูกกลิ้งแตะแม่พิมพ์กับโมแม่พิมพ์ ดูความหนาของเส้นแรงกด (nip) บนโมแม่พิมพ์ โดยต้องมีความหนาตามคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
  6. กลไกการเปิดปิดของลิ้นควบคุมการจ่ายหมึกพิมพ์มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบสปริง และระบบสไลด์ โดยต้องปรับ calibrate การเปิดปิดของลิ้นควบคุม ให้จ่ายหมึกสม่ำเสมอกันตลอดความกว้างเครื่องพิมพ์ โดยเครื่องวัด inkfilm บน ink fountain หรือดูความสม่ำเสมอหมึกพิมพ์บนลูกกลิ้ง ink fountain ในรางหมึก โดยทำเดือนละครั้ง หรือเมื่อมีการล้างหมึกออกจากระบบหมึก
  7. การปรับตั้งการจ่ายหมึกพิมพ์ให้ใช้งานพิมพ์มาปรับพื้นที่การจ่ายน้ำและหมึกพิมพ์ของแต่ละหน่วยพิมพ์ เพื่อปิดระบบทำชื้นและระบบหมึกในส่วนนอกพื้นที่กระดาษ
  8. การปรับตั้งระบบทำชื้นให้ใช้งานพิมพ์ตรวจสอบของแต่ละหน่วยพิมพ์ เพื่อปิดระบบน้ำในส่วนที่ไม่ใช้งาน
  9. การปรับปริมาณการจ่ายหมึกมากน้อยตามกลไกของเครื่องพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่มี 2 ระบบ คือ ระบบสปริง และเลื่อนสไลด์
  10. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเข็มจิกกระดาษตรวจสอบก่อนเดินเครื่องพิมพ์ โดยดูจำนวนเข็มจิกมีครบถ้วน และอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน การตรวจสอบความคม โดยดูจากปลายเข็มต้องแหลมคม
  11. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบมีดตัดก่อนเดินเครื่องพิมพ์ โดยดูจากสภาพและความสมบูรณ์ของฟันใบมีดตัดตรวจสอบ ความคมใบมีดตรวจสอบจากผลงานที่ได้ซึ่งต้องตรวจสอบเมื่อเดินเครื่องพิมพ์แล้ว โดยดูได้จากรอยตัด ต้องไม่มีรอยกระชากขาด โดยต้องร้อยกระดาษ และเดินเครื่องพิมพ์แล้ว
  12. การตรวจสอบความสมบูรณ์ใบพับ ขึ้นกับลักษณะเครื่องพิมพ์ โดยศึกษาได้จากคู่มือการใช้เครื่องพิมพ์
  13. การตรวจสอบความสมบูรณ์ใบกริปเปอร์ ต้องไม่ลื่น จับกระดาษได้มั่นคง
  14. การตรวจสอบสภาพยางรองตัด ก่อนใส่สภาพยางต้องยืดหยุ่น ไม่แข็งจนหัก เมื่อใช้งานแล้วสังเกต ร่องตัดจากการใช้งานบนยางรองตัดต้องไม่โต จนไม่สามารถรองตัดได้
  15. ใบมีดผ่ากระดาษเป็นวงกลม ดังนั้นใบมีดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องไม่บิ่น
  16. ลูกกลิ้งพากระดาษมี 2 ส่วน คือ ส่วนลูกกลิ้งยางและลูกกลิ้งเหล็ก สามารถเลือกส่วนลูกกลิ้งยางหรือลูกกลิ้งเหล็กมาใช้งาน ตามลักษณะงานพิมพ์ ถ้าจำนวน web มาก ใช้ลูกกลิ้งเหล็ก ถ้าน้อยใช้ลูกกลิ้งยาง
  17. แรงดันถังแก๊สมีผลต่อการจุดติดไฟ ถ้าตั้งแรงดันน้อยไปจะจุดไม่ติด จึงต้องปรับตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
  18. ซิลิโคนกันความชื้น ใช้ในกรณีใช้กระดาษไม่เคลือบผิว เพื่อให้มีความมันวาว
  19. ส่วน sheeter สำหรับการพิมพ์จากกระดาษม้วนตัดเป็นกระดาษแผ่น การทำงานของใบมีด 2 ใบ คือ การเฉือนกระดาษ และตัดตามระยะ cut off
  20. อุณหภูมิใบมีดต้องปรับตั้งตามคู่มือ และควบคุมให้คงที่ มิฉะนั้นมีผลต่อระยะตัดกระดาษเป็นแผ่นได้
  21. ส่วนควบคุม มีการควบคุมแรงตึงม้วน การควบคุมตำแหน่งภาพพิมพ์ให้ตรงกันทุกสี (register) การ Preset ปรับจ่ายหมึกและน้ำ การวัดความดำหมึกพิมพ์ การควบคุมระยะ cut off การควบคุม slide กระดาษ การควบคุมความเร็ว การลงโม การจ่ายหมึก และจ่ายน้ำ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีการและขั้นตอนในการใส่ม้วนกระดาษในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนได้ถูกต้อง สามารถวิ่งกระดาษได้ราบรื่น ต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาในการพิมพ์
  2. วิธีการและขั้นตอนในการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ในส่วนพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ได้แก่ การรองหนุนโมยาง การปรับตั้งระบบทำชื้น และระบบหมีก การปรับตั้งกลไกควบคุมการจ่ายหมึกพิมพ์ให้ทำงานถูกต้อง และเหมาะสมกับพื้นที่ของงานพิมพ์
  3. วิธีการและขั้นตอนในการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ในส่วนพับของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ได้แก่ การตรวจสอบความพร้อมของเข็มจิกกระดาษ ใบมีดตัด ใบพับ ใบมีดกริ๊ปเปอร์ ยางรองตัด ใบมีดผ่ากระดาษ และลูกกลิ้งพากระดาษให้มีความพร้อมในการทำงาน
  4. วิธีการและขั้นตอนในการปรับตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ในส่วนทำแห้งของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ได้แก่ ถังแก๊ส เตาอบ ลูกกลิ้งทำความเย็น ให้มีความพร้อมในการทำงาน
  5. วิธีการและขั้นตอนในการปรับตั้งมีดตัดในส่วน sheeter ของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน รวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของมีดตัดให้มีความพร้อมในการทำงาน
  6. วิธีการและขั้นตอนในการปรับตั้งส่วนควบคุมของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนให้มีความพร้อมในการทำงาน
  7. วิธีการและขั้นตอนในการใช้เครื่องมือในการปรับตั้งส่วนต่าง ๆ ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน เช่น ไมโครมิเตอร์ในวัดความหนาผ้ายาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
เตรียมเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน