หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมหมึกพิมพ์ในระบบหมึกและติดตั้งแม่พิมพ์กราวัวร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-2-073ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมหมึกพิมพ์ในระบบหมึกและติดตั้งแม่พิมพ์กราวัวร์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติเฉพาะทางในการปรับตั้งเครื่องพิมพ์กราวัวร์ มีเทคนิคในการปฏิบัติงาน การปรับค่าความหนืดของหมึกพิมพ์ และการติดตั้งแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

306051 ควบคุมหมึกพิมพ์ในระบบหมึก

1.1 ตรวจสอบค่าความหนืดของแต่ละสี
1.2 ปรับค่าความหนืดให้ตรงตามมาตรฐาน

306052 ติดตั้งแม่พิมพ์กราวัวร์

2.1 ใส่แม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามสีที่พิมพ์
2.2 ใส่แม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์และผ่านงานมาแล้ว 6 เดือน และไม่ตาบอดสี หรือผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ ชั้น 1

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ตรวจสอบค่าความหนืดของแต่ละสี
  2. ปรับค่าความหนืดให้ตรงตามมาตรฐาน
  3. ใส่แม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามสีที่พิมพ์
  4. ใส่แม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การปรับค่าความหนืดหมึกพิมพ์ขั้นพื้นฐาน
  2. โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์กราวัวร์
  3. การติดตั้งแม่พิมพ์กราวัวร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการตรวจสอบค่าความหนืดของแต่ละสี
  2. ผลการปรับค่าความหนืดให้ตรงตามมาตรฐาน
  3. ผลการใส่แม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามสีที่พิมพ์
  4. ผลการใส่แม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ความเกี่ยวกับการปรับค่าความหนืดหมึกพิมพ์
  2. โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์กราวัวร์
  3. การติดตั้งแม่พิมพ์กราวัวร์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การตรวจสอบค่าความหนืดของแต่ละสี
  2. การปรับค่าความหนืดให้ตรงตามมาตรฐาน
  3. การใส่แม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามสีที่พิมพ์
  4. การใส่แม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบการเตรียมวัสดุในการพิมพ์กราวัวร์
เตรียมเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน