หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบการเตรียมวัสดุในการพิมพ์กราวัวร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-2-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบการเตรียมวัสดุในการพิมพ์กราวัวร์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์กราวัวร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุทางการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์กราวัวร์ มีทักษะในการเตรียมวัสดุใช้พิมพ์ แม่พิมพ์ และหมึกพิมพ์กราวัวร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

306041 ตรวจสอบวัสดุใช้พิมพ์

1.1 ตรวจสอบชนิดของวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบการเตรียมผิวหน้าของวัสดุใช้พิมพ์ได้ถูกต้อง

306042 ตรวจสอบแม่พิมพ์กราวัวร์

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ด้วยสายตาได้
2.2 เตรียมแม่พิมพ์ตามป้อมสีในการพิมพ์ได้ถูกต้อง

306043 ตรวจสอบหมึกพิมพ์กราวัวร์

3.1 ตรวจสอบค่าความหนืดของหมึกพิมพ์ให้ตรงกับชนิดของงานพิมพ์
3.2 ปรับค่าความหนืดของหมึกพิมพ์ให้ตรงกับชนิดของงานพิมพ์
3.3 ใช้ตัวทำละลายได้ถูกต้องตามชนิดของหมึกพิมพ์และเหมาะสมกับการพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์และผ่านงานมาแล้ว 6 เดือน และไม่ตาบอดสี หรือผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ ชั้น 1

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การทำงานและการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้
  2. การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้
  3. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆได้
  4. เลือกหมึกให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับตามใบสั่งของโรงพิมพ์
  5. ปรับความหนืดหมึกพิมพ์ ตามใบสั่งของโรงพิมพ์
  6. ใช้เครื่องมือในการวัดเทียบสี วัดค่า และอ่านค่า จากเครื่องมือวัดได้
  7. อ่านค่าจากเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. คุณสมบัติวัสดุใช้พิมพ์เบื้องต้น
  2. การใช้เครื่องมือ
  3. มาตรฐานของโรงพิมพ์
  4. การใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
  5. รู้จักการปรับความหนืดหมึกพิมพ์ ให้ได้ตามใบสั่งงาน
  6. แม่พิมพ์รวมทั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆทางด้านการพิมพ์
  7. การตรวจสอบแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการตรวจสอบชนิดของวัสดุใช้พิมพ์
  2. ผลการตรวจสอบการเตรียมผิวหน้าของวัสดุใช้พิมพ์
  3. ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ด้วยสายตา
  4. ผลการเตรียมแม่พิมพ์ตามป้อมสีในการพิมพ์
  5. ผลการตรวจสอบค่าความหนืดของหมึกพิมพ์ให้ตรงกับชนิดของงานพิมพ์
  6. ผลการปรับค่าความหนืดของหมึกพิมพ์ให้ตรงกับชนิดของงานพิมพ์
  7. ผลการเลือกใช้ตัวทำละลายได้ถูกต้องตามชนิดของหมึกพิมพ์และเหมาะสมกับการพิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
  2. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและวิธีการใช้เครื่องมือ
  3. สามารถแยกชนิดของหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตงานได้ตามลักษณะของงานพิมพ์
  4. มีหลักการผสมหมึก การตรวจสอบสี การมองสี และการเทียบสี
  5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์
  6. ความรู้เกี่ยวกับการปรับค่าความหนืดของหมึกพิมพ์ให้ตรงกับชนิดของงานพิมพ์
  7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวทำละลายได้ถูกต้องตามชนิดของหมึกพิมพ์และเหมาะสมกับการพิมพ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. มีทักษะการทำงานและการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้
  2. มีทักษะและการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้
  3. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆได้
  4. เลือกหมึกให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับตามใบสั่งของโรงพิมพ์
  5. ปรับความหนืดหมึกพิมพ์ ตามใบสั่งของโรงพิมพ์
  6. ใช้เครื่องมือในการวัดเทียบสี วัดค่า และอ่านค่า จากเครื่องมือวัดได้
  7. อ่านค่าจากเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบการเตรียมวัสดุในการพิมพ์กราวัวร์