หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-2-066ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน โดยใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ ในการตรวจสอบคุณภาพ ให้ได้คุณภาพตรงตามข้อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานการพิมพ์ที่โรงพิมพ์กำหนดไว้ และแก้ปัญหางานพิมพ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ช่างพิมพ์ออฟเซต

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

304041 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์แต่ละสี (Register)

1.1สุ่มตัวอย่างสิ่งพิมพ์ได้ตามข้อกำหนดโรงพิมพ์หรือมาตรฐานอื่นๆ
1.2ใช้เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.3อ่านค่าและปรับให้ตำแหน่งพิมพ์ของแต่ละสีให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

304042 ตรวจสอบค่าความดำพื้นทึบ (solid ink density) ของสีหมึกพิมพ์

2.1 สุ่มตัวอย่างสิ่งพิมพ์ได้ตามข้อกำหนดโรงพิมพ์หรือมาตรฐานอื่นๆ
2.2 เตรียมเครื่องมือวัดค่าความดำพื้นทึบได้อย่างถูกต้อง
2.3 ปรับตั้งค่าเครื่องมือวัดได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน
2.4 วัดค่าความดำพื้นทึบด้วยเครื่องมือวัดค่าความดำพื้นทึบได้อย่างถูกต้อง
2.5 ตรวจสอบค่าความดำของสีภาพพิมพ์ให้มีค่าถูกต้องตรงกับตัวอย่างงานพิมพ์ แผ่นปรู๊ฟ หรือได้มาตรฐานการพิมพ์ที่กำหนด
2.6 ตรวจสอบสีภาพพิมพ์จากผลงานที่ออกมาให้มีสีตรงกับตัวอย่างงานพิมพ์
2.7 บำรุงรักษาเครื่องมือวัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ตาไม่บอดสี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การตรวจสอบตำแหน่งภาพพิมพ์แต่ละสีให้ตรงกันโดยใข้เครื่องมือตรวจสอบ
  2. การเตรียมและปรับตั้งเครื่องมือวัดตามคู่มือได้อย่างถูกต้องก่อนนำมาใช้งาน
  3. การใช้เครื่องวัดค่าความดำวัดค่าความดำพื้นทึบ
  4. การอ่านค่าและวิเคราะห์ผลได้
  5. การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
  6. การตรวจสอบสีภาพพิมพ์เปรียบเทียบสีตัวอย่างงานพิมพ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต
  2. ความรู้เกี่ยวกับแถบควบคุมคุณภาพการพิมพ์
  3. ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีการวัดค่าความดำพื้นทึบ
  4. การสุ่มตัวอย่างงานพิมพ์
  5. ขั้นตอนการวัดค่าความดำพื้นทึบ
  6. ข้อกำหนดคุณภาพการพิมพ์ ประกอบด้วยค่าความดำพื้นทึบมาตรฐานที่กำหนดโดยโรงพิมพ์ สมาคมวิชาชีพ หรือมาตรฐานสากล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลงานพิมพ์ที่มีปรับตำแหน่งภาพพิมพ์แต่ละสีได้ตรงกัน
  4. เครื่องมือวัดค่าความดำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการปรับตั้งให้อ่านค่าได้ถูกต้อง
  5. รายงานการวัดและวิเคราะห์ค่าความดำพื้นทึบ
  6. ผลงานพิมพ์ที่มีสีภาพพิมพ์ถูกต้องตรงกับตัวอย่างงานพิมพ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  2. แบบทดสอบ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ออฟเซต ต้องมีเครื่องมือวัดต่าง ๆ โดยต้องมีการตรวจรายการเครื่องมือวัด และต้องมีข้อกำหนดคุณภาพเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพ
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบและการสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. เครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของตำแหน่งพิมพ์ เช่น กล้องส่องเม็ดสกรีน แว่นขยายประมาณ 8-10 เท่า เป็นต้น
  2. ตำแหน่งฉากพิมพ์ของทุกสีต้องจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือมีค่าตามที่โรงพิมพ์หรือมาตรฐานกำหนด
  3. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสอบ ได้แก่ การทำความสะอาด การตรวจสอบสภาพด้วยตาเปล่า
  4. เครื่องมือตรวจวัดค่าความดำพื้นทึบ เช่น เครื่องวัดความดำ (densitometer) เครื่องสเปกโทรเดนซิโตมีเตอร์ (spectrodensitometer)
  5. การเตรียมเครื่องมือวัดความดำ ได้แก่ การอุ่นเครื่องและการปรับเทียบค่ามาตรฐาน (calibration)
  6. การปรับตั้งสภาวะการวัดค่า ได้แก่ การตั้งสีขาวอ้างอิง การกำหนด status E
  7. ตำแหน่งในการวัดค่าความดำพื้นทึบ คือ แถบพื้นทึบของหมึกพิมพ์ในแต่ละสีบนแถบควบคุมการพิมพ์ (control strip)
  8. ค่าความดำพื้นทึบหมึกพิมพ์สีน้ำเงินเขียว ม่วงแดง และเหลืองมีค่า 1.45 ± 0.10 และหมึกพิมพ์สีดำมีค่า 1.90 ± 0.20 สำหรับกระดาษเคลือบผิว
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบตำแหน่งภาพพิมพ์แต่ละสีให้ตรงกัน
  2. วิธีการและขั้นตอนการวัดค่าความดำพื้นทึบด้วยเครื่องวัดความดำ
  3. วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องวัดความดำ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน