หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-1-150ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

ทบทวนครั้งที่

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต
และรู้วิธีการป้องกันภัยส่วนบุคคล มีทักษะในการทำงานขั้นพื้นฐานทั่วไป
และปฎิบัติงานภายใต้คำสั่งของช่างพิมพ์ออฟเซต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303101 ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต

1.1 ศึกษาคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง
1.2ตรวจสอบเครื่องป้องกัน (guards) ให้อยู่ในสภาพและตำแหน่งที่ถูกต้อง
1.3ตรวจสอบการทำงานของจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตรายตำแหน่งต่างๆของครื่องพิมพ์
1.4ตรวจสอบการทำงานของสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1.5บำรุงรักษาระบบป้องกันอัตรายจากเครื่องพิมพ์

303102 การป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.1เตรียมความพร้อมตนเองก่อนการปฎิบัติงาน
2.2ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์
2.3มีระเบียบและวินัยในการทำงานตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์

303103 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

3.1ติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์แสดงอันตราย
3.2เก็บรักษาสารเคมีให้ถูกต้องและเหมาะสม
3.3เลือกสารเคมีให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3.4กำจัดสารเคมีต่างๆ ให้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คู่มือการใช้งานประจำเครื่องพิมพ์
  พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฎิบัติด้านการตรวจสอบเครื่องป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  2.
ปฎิบัติด้านการตรวจสอบจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอัตรายได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  3.
ปฏิบัติด้านการตรวจสอบสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  4.
บำรุงรักษาระบบป้องกันอันตรายได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  5.
รายงานความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์ได้
  6.
ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
  7.
ความพร้อมด้านการเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  8.
ตระหนักถึงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของการปฎิบัติงาน
  9.
ติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์บนภาชนะหรือสถานที่เก็บสารเคมี
  10.
เลือกใช้สารเคมีได้
  11.
เก็บรักษาสารเคมีและกำจัดสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
  2.
ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต
  3.
วิธีการรายงานความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์
  4.
ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  5.
ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล
  6.
ระเบียบและวินัยในการทำงาน
  7.
ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  8.
ความรู้ด้านอันตรายจากสารเคมี
  9.
ความรู้ด้านการกำจัดสารเคมีและสิ่งที่ปนเปื้อนจากสารเคมี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ผลการตรวจสอบการทำงานของเครื่องป้องกันอันตราย
จุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตราย และสวิทซ์ฉุกเฉิน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'บันทึกหรือรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ลักษณะความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของผู้ปฎิบัติงาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ลักษณะความพร้อมของเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'การปฎิบัติตนที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'สารเคมีทุกชนิดที่นำมาใช้ได้รับการติดป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
ถูกต้อง/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ผลของการเลือกใช้สารเคมี/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ผลการเก็บรักษาและการกำจัดสารเคมี/li
/ol
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'แนวทางการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์
และสวิทซ์ฉุกเฉิน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'วิธีการรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายเครื่องพิมพ์
/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'เข้าใจวิธีการรักษาความปลอดภัยในโรงพิมพ์/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'เข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมตนเองและการเลือกใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'อธิบายถึงความสำคัญในการรักษาระเบียบวินัยในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานงาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'เข้าใจความสำคัญและความจำเป็นในการแสดงสัญลักษณ์อันตรายต่างๆ/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'บอกและอธิบายถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในงานพิมพ์/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'บอกขั้นตอนการเก็บรักษาสารเคมีได้/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'อธิบายขั้นตอนในการกำจัดสารเคมีได้/li
/ol

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  3.
หลักฐานการปฎิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่
ประเมินการเตรียมการ
และการดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์
  4.
หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่
ประเมินขั้นตอนการทำงาน
และการรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายเครื่องพิมพ์

(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)


(ค)
คำแนะนำ
  1.
การตรวจสอบเครื่องป้องกัน ได้แก่
สภาพมั่นคงและแข็งแรงพร้อมใช้งาน ตำแหน่งที่ถูกต้อง เครื่องป้องกันไม่ถูกถอดออกหรือถูกปิดระบบ
  2.
การตรวจสอบจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตราย ได้แก่
สภาพพร้อมทำงาน การทำงานเป็นปกติ
  3.
การตรวจสอบสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานทุกจุด
  4.
การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัตรายจากเครื่องพิมพ์
ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาด การใช้งาน
และการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องหากเครื่องป้องกันทำงานผิดปกติ
  5.
การเตรียมความพร้อมตนเอง ได้แก่
ความพร้อมและความสมบูรณ์ด้านร่างกายและจิตใจ
  6.
เครื่องป้องกันอัตรายส่วนบุคคล ได้แก่
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดปาก ปิดจมูก
เครื่องป้องกันเสียง เป็นต้น
  7.
ระเบียบและวินัยในการทำงาน
โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเครื่องจักร ได้แก่
การปฎิบัติตามข้อควรระวังและข้อห้ามต่างๆ ในการทำงาน
  8.
สารเคมีที่ใช้ในการทำงานด้านการพิมพ์ ได้แก่
หมึกพิมพ์ น้ำมัน น้ำยาหรือสารเคมีเพื่อทำความสะอาดเครื่องพิมพ์และร่างกาย
น้ำยาฟาวน์เทน รวมถึงเศษวัสดุต่างๆ ที่ปนเปื้อนกับสารเคมี เป็นต้น
  9.
สารเคมีทุกชนิดต้องได้รับการติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตราย
  10.
การเก็บรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพิมพ์และตามวิธีการที่ผู้ผลิตกำหนด
  11.
การเลือกใช้สารเคมีต่างๆ ให้คำนึงถึง
การเลือกประเภทให้ถูกต้องกับการใช้งาน ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
  12.
การกำจัดสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพิมพ์และตามวิธีการที่ผู้ผลิตกำหนด

(ง)
คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่
ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ

18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์
และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต
ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน