หน่วยสมรรถนะ

ทักษะเบื้องต้นการเตรียมวัสดุทากการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-1-109ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทักษะเบื้องต้นการเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุทางการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ภายใต้การกำกับดูแลของช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303011 เตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นเบื้องต้น

1.1อ่านใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้
1.2เบิกวัสดุประเภทกระดาษผ้ายาง น้ำยาฟาวน์เทน และหมึกพิมพ์ตามใบสั่งงานได้ถูกต้อง
1.3นับจำนวนกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
1.4ตรวจสอบขนาดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.5ตรวจสอบความหนากระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
1.6ตรวจสอบชนิดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์หรือหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. มีทักษะการทำงานและการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติกระดาษ
  2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของกระดาษ
  3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานกระดาษ
  4. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดกระดาษ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการอ่านใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  2. ผลการเบิกวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นตามใบสั่งงาน
  3. ผลการนับจำนวนกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  4. ผลการตรวจสอบขนาดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  5. ผลการตรวจสอบความหนากระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  6. ผลการตรวจสอบชนิดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1 ทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1 สัมภาษณ์
  2 ปฏิบัติให้คณะกรรมการดู
(ง) วิธีการประเมิน
  1.หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ
  2.หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. สามารถอ่านใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  2. สามารถเบิกวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นตามใบสั่งงาน
  3. สามารถนับจำนวนกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  4. สามารถตรวจสอบขนาดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์โดยใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
  5. สามารถตรวจสอบความหนากระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์โดยใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
  6. สามารถตรวจสอบชนิดกระดาษตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทักษะเบื้องต้นการเตรียมวัสดุทากการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน