หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในโรงพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-1-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในโรงพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโรงพิมพ์
และรู้วิธีการป้องกันภัยส่วนบุคคล มีทักษะในการทำงานขั้นพื้นฐานทั่วไป
และปฎิบัติงานภายใต้คำสั่งของช่างพิมพ์ออฟเซต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303111 การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์

1.1เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
1.2ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
1.3ยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์ได้ถูกต้อง
1.4การรายงานอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจากการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.5บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

303112 การป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง

2.1หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่ออัคคีภัย
2.2การเก็บรักษาสารไวไฟต่างๆ
2.3ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงพิมพ์ได้
2.4ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน

303113 การป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงพิมพ์

3.1ตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์และสถานที่ปฎิบัติงาน
3.2ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงพิมพ์ได้ถูกวิธี
3.3รายงานความผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์และสถานที่ปฎิบัติงานได้

303114 สภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์

4.1จัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฎิบัติงานได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์
4.2ตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณ์สถานที่ปฎิบัติงานได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์
4.3รายงานผลสภาพแวดล้อมให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
กำหนดพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ถูกต้อง
  2.
ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์
  3.
ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์
  4.
ทักษะการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์
  5.
ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของ
  6.
แยกแยะการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้
  7.
แยกแยะสารไวไฟต่างๆ ได้ถูกต้อง
  8.
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้
  9.
ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงได้
  10.
ปฎิบัติด้านการตรวจสอบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าเครื่องพิมพ์และระบบไฟฟ้าบริเวณสถานที่ปฎิบัติงานได้
  11.
การใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าต่างๆ
ได้อย่างถูกวิธี
  12.
การรายงานผลความผิดปกติด้านไฟฟ้า
  13.
การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฎิบัติงานได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์
  14.
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฎิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
  2.
หลักการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
  3.
หลักการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
  4.
ความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
  5.
การดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
  6.
ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
และระบบไฟฟ้าในโรงพิมพ์
  7.
การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าตามคู่มือการทำงานประจำเครื่อง
  8.
ความรู้พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์
  9.
เทคนิคการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'ผลการกำหนดพื้นที่และการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมใช้งาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'ทักษะการใช้เครื่องมือและเทคนิคการเคลื่อนย้ายสิ่งของ/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'เครื่องมือและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'ผลการดำเนินการแยกแยะเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'ผลการปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'ผลการตรวจสอบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์และสถานที่ปฎิบัติงาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'วิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธี/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'หลักฐานการรายงานผลด้านความผิดปกติด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและสถานที่ปฎิบัติงาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฎิบัติงาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'วิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฎิบัติงาน/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l267 level1 lfo341;tab-stops:list 36.0pt'บันทึกการรายงานผลการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฎิบัติงาน/li
/ol
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'เห็นความสำคัญในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้ปลอดภัย/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'เข้าใจหลักการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'เข้าใจหลักการเคลื่อนย้ายสิ่งของ/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'อธิบายถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'อธิบายรูปแบบและวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'ขั้นตอนและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'หลักการและวิธีการป้องกันภัยจากไฟฟ้าในเครื่องพิมพ์และโรงพิมพ์/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ให้ปลอดภัยจากความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์/li
li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal;mso-list:l73 level1 lfo342;tab-stops:list 36.0pt'ขั้นตอนการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงพิมพ์/li
/ol
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1.
หลักฐานการปฎิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่
ประเมินการเตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของ การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ถูกวิธี
และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
  2.
หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่
ประเมินขั้นตอนการทำงาน
และความเข้าใจหลักการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์ที่ถูกวิธี
  
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
  1.
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดโรงพิมพ์และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและชีวอนามัย
  2.
อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงพิมพ์
ได้แก่ รถยก ลิฟต์ขนของ อุปกรณ์ช่วยยกอื่นๆ เป็นต้น
  3.
การตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  4.
การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งข้องในโรงพิมพ์ต้องคำนึงถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
  5.
การรายงานอุบัติเหตุต่างๆ
ที่เกิดจากการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของต้องให้ทันท่วงทีและสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้
  6.
บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของให้อยู่ในสภาพดี
  7.
การหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่ออัคคีภัย
ได้แก่ การแบ่งพื้นที่การจัดเก็บสารไวไฟกับแหล่งไฟ การสูบบุหรี่ เป็นต้น
  8.
สารไวไฟต่างๆ ได้แก่ สารเคมีที่ไวไฟต่างๆ
วัสดุที่ปนเปื้อนสารไวไฟ
  9.
อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงพิมพ์ ได้แก่
อุปกรณ์ป้องกันภัยและอุปกรณ์สำหรับดับไฟ เช่น ระบบตรวจจับความร้อน ระบบฉีดน้ำ
เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ เป็นต้น
  10.
การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ให้เป็นไปตามคู่มือความปลอดภัยและคู่มือการตรวจสอบจากบริษัทผู้ผลิต
  11.
การตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวระบบไฟฟ้า
ครอบคลุมระบบไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์และสถานที่ปฎิบัติงาน เช่น สายไฟ มอเตอร์ไฟฟ้า
หลอดไฟต่างๆ เป็นต้น
  12.
การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า เช่น
เครื่องพิมพ์ เครื่องจักรต่างๆ ต้องใช้งานตามคู่มือการปฎิบัติงานเครื่อง
ห้ามใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักรผิดประเภท
  13.
การรายงานความผิดปกติให้รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
  14.
สภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ปฎิบัติงาน ได้แก่
ความสะอาด แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิและการปรับอากาศ กลิ่น และฝุ่น
  15.
สถานที่ปฎิบัติงาน คือ
ขอบข่ายครอบคลุมบริเวณสถานที่ทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต
กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ

18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์
และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ความปลอดภัยในโรงพิมพ์
ความปลอดภัยในโรงพิมพ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน