หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRS-1-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต และรู้วิธีการป้องกันภัยส่วนบุคคล มีทักษะในการทำงานขั้นพื้นฐานทั่วไป และปฎิบัติงานภายใต้คำสั่งของช่างพิมพ์ออฟเซต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303101 ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต

1.1 ศึกษาคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง
1.2ตรวจสอบเครื่องป้องกัน (guards) ให้อยู่ในสภาพและตำแหน่งที่ถูกต้อง
1.3ตรวจสอบการทำงานของจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตรายตำแหน่งต่างๆของครื่องพิมพ์
1.4ตรวจสอบการทำงานของสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1.5บำรุงรักษาระบบป้องกันอัตรายจากเครื่องพิมพ์

303102 การป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.1เตรียมความพร้อมตนเองก่อนการปฎิบัติงาน
2.2ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์
2.3มีระเบียบและวินัยในการทำงานตรงตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์

303103 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

3.1ติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์แสดงอันตราย
3.2เก็บรักษาสารเคมีให้ถูกต้องและเหมาะสม
3.3เลือกสารเคมีให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3.4กำจัดสารเคมีต่างๆ ให้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คู่มือการใช้งานประจำเครื่องพิมพ์
  พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฎิบัติด้านการตรวจสอบเครื่องป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  2. ปฎิบัติด้านการตรวจสอบจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอัตรายได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  3. ปฏิบัติด้านการตรวจสอบสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  4. บำรุงรักษาระบบป้องกันอันตรายได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
  5. รายงานความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์ได้
  6. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
  7. ความพร้อมด้านการเตรียมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  8. ตระหนักถึงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของการปฎิบัติงาน
  9. ติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์บนภาชนะหรือสถานที่เก็บสารเคมี
  10. เลือกใช้สารเคมีได้
  11. เก็บรักษาสารเคมีและกำจัดสารเคมีได้อย่างถูกต้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
  2. ระบบป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต
  3. วิธีการรายงานความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์
  4. ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  5. ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล
  6. ระเบียบและวินัยในการทำงาน
  7. ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  8. ความรู้ด้านอันตรายจากสารเคมี
  9. ความรู้ด้านการกำจัดสารเคมีและสิ่งที่ปนเปื้อนจากสารเคมี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1 li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ผลการตรวจสอบการทำงานของเครื่องป้องกันอันตราย จุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตราย และสวิทซ์ฉุกเฉิน/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'บันทึกหรือรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายของเครื่องพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ลักษณะความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของผู้ปฎิบัติงาน/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ลักษณะความพร้อมของเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'การปฎิบัติตนที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'สารเคมีทุกชนิดที่นำมาใช้ได้รับการติดป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ถูกต้อง/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ผลของการเลือกใช้สารเคมี/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l508 level1 lfo334;tab-stops:list 36.0pt'ผลการเก็บรักษาและการกำจัดสารเคมี/li /ol (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1 li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'แนวทางการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์ และสวิทซ์ฉุกเฉิน/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'วิธีการรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายเครื่องพิมพ์ /li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'เข้าใจวิธีการรักษาความปลอดภัยในโรงพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'เข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมตนเองและการเลือกใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'อธิบายถึงความสำคัญในการรักษาระเบียบวินัยในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานงาน/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'เข้าใจความสำคัญและความจำเป็นในการแสดงสัญลักษณ์อันตรายต่างๆ/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'บอกและอธิบายถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในงานพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'บอกขั้นตอนการเก็บรักษาสารเคมีได้/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l210 level1 lfo335;tab-stops:list 36.0pt'อธิบายขั้นตอนในการกำจัดสารเคมีได้/li /ol
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  3. หลักฐานการปฎิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินการเตรียมการ และการดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องพิมพ์
  4. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินขั้นตอนการทำงาน และการรายงานผลความผิดปกติของระบบป้องกันอันตรายเครื่องพิมพ์
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  1. การตรวจสอบเครื่องป้องกัน ได้แก่ สภาพมั่นคงและแข็งแรงพร้อมใช้งาน ตำแหน่งที่ถูกต้อง เครื่องป้องกันไม่ถูกถอดออกหรือถูกปิดระบบ
  2. การตรวจสอบจุดเซ็นเซอร์ป้องกันอันตราย ได้แก่ สภาพพร้อมทำงาน การทำงานเป็นปกติ
  3. การตรวจสอบสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานทุกจุด
  4. การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัตรายจากเครื่องพิมพ์ ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาด การใช้งาน และการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องหากเครื่องป้องกันทำงานผิดปกติ
  5. การเตรียมความพร้อมตนเอง ได้แก่ ความพร้อมและความสมบูรณ์ด้านร่างกายและจิตใจ
  6. เครื่องป้องกันอัตรายส่วนบุคคล ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เครื่องป้องกันเสียง เป็นต้น
  7. ระเบียบและวินัยในการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเครื่องจักร ได้แก่ การปฎิบัติตามข้อควรระวังและข้อห้ามต่างๆ ในการทำงาน
  8. สารเคมีที่ใช้ในการทำงานด้านการพิมพ์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ น้ำมัน น้ำยาหรือสารเคมีเพื่อทำความสะอาดเครื่องพิมพ์และร่างกาย น้ำยาฟาวน์เทน รวมถึงเศษวัสดุต่างๆ ที่ปนเปื้อนกับสารเคมี เป็นต้น
  9. สารเคมีทุกชนิดต้องได้รับการติดป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตราย
  10. การเก็บรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพิมพ์และตามวิธีการที่ผู้ผลิตกำหนด
  11. การเลือกใช้สารเคมีต่างๆ ให้คำนึงถึง การเลือกประเภทให้ถูกต้องกับการใช้งาน ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
  12. การกำจัดสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพิมพ์และตามวิธีการที่ผู้ผลิตกำหนด
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต
ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน