หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-5-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  N/A

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้, สามารถจดบันทึกคำภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201171 การประเมินราคา

1. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
2. ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์
3. เปรียบเทียบราคาที่ประเมินไว้กับต้นทุนการผลิต
4. กำหนดเกณฑ์ในการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านหน่วยสมรรถนะช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ1. 1. การประเมินต้นทุนการผลิต2. 2. การประเมินราคาสิ่งพิมพ์3. 3. การจัดทำตารางเปรียบเทียบราคาประเมินกับต้นทุนการผลิต4. 4. การสร้างเกณฑ์ในการจัดหาวัสดุ (ข) ความต้องการด้านความรู้1. เครื่องมือการประเมินต้นทุนการผลิต2. การประเมินราคาสิ่งพิมพ์3. วัสดุทางการพิมพ์4. ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี5. เศรษฐศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) เอกสารประเมินราคาต้นทุน เอกสารการประเมินราคาสิ่งพิมพ์ ตารางเปรียบเทียบราคาประเมินกับต้นทุนการผลิต และเอกสารการกำหนดเกณฑ์ในการจัดหาวัสดุ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ (ค) คำแนะนำในการประเมิน การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ ด้านการประเมินต้นทุนทางการผลิต และการจัดหาวัสดุทางการพิมพ์ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม และสถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน (ค) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือเอกสารต้นทุนการผลิต การสร้างเกณฑ์การจัดหาวัสดุ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สิ่งพิมพ์ ได้แก่ แม่พิมพ์ งานพิมพ์ดิจิทัล เป็นต้น2. ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าแรง ค่าวัสดุ เวลาทำงาน กำลังการผลิต3. เครื่องมือการประเมินต้นทุนการผลิต คือหลักการประเมินต้นทุน ความเสี่ยง การคาดการณ์ล่วงหน้า4. หลักเศรษฐศาสตร์ คือ ความสามารถในการทำกำไร และการแข่งขัน5. วัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่น แม่พิมพ์ วัสดุรองพิมพ์ หมึกและสารเคมี เป็นต้น6. เกณฑ์ในการจัดหาวัสดุ คือ ราคา ความรวดเร็วในการจัดส่ง การรับประกัน และการบริการหลังการขาย เอกสารรับรองความปลอดภัย (MSDS, COA) เป็นต้น (ก) คำแนะนำN/A (ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
ควบคุมต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต